منو های سمت راست

کتاب ها » مدیریت » بازاریابی

کتاب تست مامان

تست مامان

ناشر: انتشارات بانژ
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۷,۱۰۰ تومان

کتاب رفتار مصرف کننده (خریدن,داشتن و بودن)

رفتار مصرف کننده (خریدن,داشتن و بودن)

ناشر: بازاریابی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۹۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۸۱,۰۰۰ تومان

کتاب مدیریت بازاریابی

مدیریت بازاریابی

ناشر: انتشارات کتاب آیلار
نویسنده:

قیمت : ۶۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵۸,۵۰۰ تومان

کتاب بازاریابی عصبی و اصول اخلاقی

بازاریابی عصبی و اصول اخلاقی

قیمت : ۲۱,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۹۰۰ تومان

کتاب ارتباطات بازاریابی و برند

ارتباطات بازاریابی و برند

قیمت : ۳۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۸,۸۰۰ تومان

کتاب بازاریابی یکپارچه(پارادایم ترکیبی بازاریابی حاکم بر دنیای کسب و کار امروز)

بازاریابی یکپارچه(پارادایم ترکیبی بازاریابی حاکم بر دنیای کسب و کار امروز)

ناشر: موسسه دانش ماندگار عصر
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب بازاریابی محتوای جهانی

بازاریابی محتوای جهانی

ناشر: انتشارات کتاب مهربان نشر
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۶,۲۰۰ تومان

کتاب بازاریابی دهان به دهان

بازاریابی دهان به دهان

ناشر: انتشارات کتاب مهربان نشر
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب بازاریابی مد (چگونه در بازاریابی مد مهارت کسب کنیم؟)

بازاریابی مد (چگونه در بازاریابی مد مهارت کسب کنیم؟)

ناشر: انتشارات سیته
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۸,۸۰۰ تومان

کتاب درک بازاریابی دیجیتال

درک بازاریابی دیجیتال

ناشر: انتشارات کتاب مهربان نشر
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب مفاهیم کلیدی در بازاریابی

مفاهیم کلیدی در بازاریابی

ناشر: نشر فوژان
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۴,۴۰۰ تومان

کتاب مدیریت راهبردی برند

مدیریت راهبردی برند

ناشر: انتشارات دانشگاه تربیت مدرس
نویسنده:

قیمت : ۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۰۰۰ تومان

کتاب بازاریابی الکترونیکی

بازاریابی الکترونیکی

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب طراحی هویت برند

طراحی هویت برند

ناشر: انتشارات سیته
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰۸,۰۰۰ تومان

کتاب طراحی المان های هویت برند در مسیر شناخت برند

طراحی المان های هویت برند در مسیر شناخت برند

ناشر: بازاریابی
نویسنده:

قیمت : ۱۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۲,۶۰۰ تومان