منو های سمت راست

کتاب ها » مدیریت » بازاریابی

کتاب مفاهیم کلیدی در بازاریابی

مفاهیم کلیدی در بازاریابی

ناشر: نشر فوژان
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۴,۵۰۰ تومان

کتاب مدیریت راهبردی برند

مدیریت راهبردی برند

ناشر: انتشارات دانشگاه تربیت مدرس
نویسنده:

قیمت : ۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۰۰۰ تومان

کتاب بازاریابی الکترونیکی

بازاریابی الکترونیکی

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب طراحی هویت برند

طراحی هویت برند

ناشر: انتشارات سیته
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰۸,۰۰۰ تومان

کتاب طراحی المان های هویت برند در مسیر شناخت برند

طراحی المان های هویت برند در مسیر شناخت برند

ناشر: بازاریابی
نویسنده:

قیمت : ۱۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۲,۶۰۰ تومان

کتاب تفکر طراحان برای برند

تفکر طراحان برای برند

ناشر: انتشارات نیازدانش
نویسنده:

قیمت : ۲۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۱,۶۰۰ تومان

کتاب مدیریت برند پژوهش، تئوری و عمل

مدیریت برند پژوهش، تئوری و عمل

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب مدیریت برند پژوهش، تئوری و عمل

مدیریت برند با رویکرد برنامه ریزی

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب دانش برندینگ درعمل

دانش برندینگ درعمل

ناشر: مؤسسه کتاب مهربان نشر
نویسنده:

قیمت : ۱۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۴,۴۰۰ تومان

کتاب برند سازی در بخش عمومی

برند سازی در بخش عمومی

ناشر: انتشارات فوژان
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب رازهای موفقیت برند

رازهای موفقیت برند

ناشر: انتشارات نیازدانش
نویسنده:

قیمت : ۱۱,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۹۰۰ تومان

کتاب برند سازی ملی

برند سازی ملی

قیمت : ۱۷,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۵,۷۵۰ تومان

کتاب حس برند

حس برند

ناشر: بازاریابی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۱,۶۰۰ تومان

کتاب بازاریابی جهانی

بازاریابی جهانی

ناشر: دفترپژوهش فرهنگی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۸,۸۰۰ تومان

کتاب THE VIBE هر آنچه برندها نیاز دارند

THE VIBE هر آنچه برندها نیاز دارند

ناشر: انتشارات نیازدانش
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۷,۲۰۰ تومان

کتاب اطلس برند

اطلس برند

ناشر: انتشارات نیازدانش
نویسنده:

قیمت : ۲۱,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۹۰۰ تومان