منو های سمت راست

کتاب ها » مدیریت » ارشد مدیریت

کتاب کارشناسی ارشد - بازاریابی

کارشناسی ارشد - بازاریابی

ناشر: انتشارات مدرسان شریف
نویسنده:

قیمت: ۳۴,۰۰۰ تومان

کتاب کارشناسی ارشد - ریاضیات عمومی

کارشناسی ارشد - ریاضیات عمومی

ناشر: انتشارات مدرسان شریف
نویسنده:

قیمت: ۳۶,۰۰۰ تومان

کتاب زبان تخصصی مدیریت بازرگانی بازاریابی

زبان تخصصی مدیریت بازرگانی بازاریابی

ناشر: انتشارات نگاه دانش
نویسنده:

قیمت: ۲۲,۰۰۰ تومان

کتاب استعداد و آمادگی تحصیلی (GMAT)

استعداد و آمادگی تحصیلی (GMAT)

ناشر: انتشارات پوران پژوهش
نویسنده:

قیمت: ۱۴,۴۰۰ تومان

کتاب نظریه های عمومی مدیریت

نظریه های عمومی مدیریت

ناشر: انتشارات نگاه دانش
نویسنده:

قیمت: ۲۵,۰۰۰ تومان

کتاب ریاضیات عمومی فنی مهندسی رشته MBA

ریاضیات عمومی فنی مهندسی رشته MBA

ناشر: انتشارات نگاه دانش
نویسنده:

قیمت: ۸,۰۰۰ تومان