منو های سمت راست

کتاب ها » مدیریت » مهندسی سیستم

کتاب پویایی های سیستم

پویایی های سیستم

ناشر: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی
نویسنده:

قیمت : ۲۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۰,۷۰۰ تومان

سیستم های صف - جلد دوم

ناشر: انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران
نویسنده:

قیمت : ۲۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۹,۸۰۰ تومان

کتاب مهندسی سیستم

مهندسی سیستم

ناشر: انتشارات گسترش علوم پایه
نویسنده:

قیمت : ۱۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۲,۶۰۰ تومان

کتاب نظریه صف

نظریه صف

ناشر: انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۹۵۰ تومان

کتاب پویایی های سیستم

پویایی های سیستم

ناشر: انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۶,۲۰۰ تومان

کتاب مهندسی سیستم

مهندسی سیستم

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر (پلی تکنیک تهران)
نویسنده:

قیمت : ۱۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۴,۴۰۰ تومان

کتاب اصول و مبانی سیستم های کنترل

اصول و مبانی سیستم های کنترل

ناشر: انتشارات صفار
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۲,۶۰۰ تومان