منو های سمت راست

کتاب ها » مدیریت » اصول مذاکره

کتاب اصول و فنون مذاکره

اصول و فنون مذاکره

ناشر: انتشارات علم و دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب اصول و فنون مذاکره

اصول و فنون مذاکره

ناشر: آها
نویسنده:

قیمت : ۸,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۷,۶۵۰ تومان

کتاب اصول و فنون مذاکره

اصول و فنون مذاکره

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب اصول و فنون مذاکره

اصول و فنون مذاکره

ناشر: سازمان مدیریت صنعتی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۶,۲۰۰ تومان

کتاب مدیریت تعارض و مذاکره (مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته)

مدیریت تعارض و مذاکره (مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته)

ناشر: سمت
نویسنده:

قیمت : ۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴,۵۰۰ تومان