منو های سمت راست

کتاب ها » مدیریت » رفتار سازمانی

کتاب نظریه سازمان مدرن، نمادین - تفسیری و پست مدرن

نظریه سازمان مدرن، نمادین - تفسیری و پست مدرن

ناشر: مؤسسه کتاب مهربان نشر
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۴۰,۰۰۰ تومان

کتاب رفتار سازمانی

رفتار سازمانی

ناشر: انتشارات مروارید
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۳۹,۰۰۰ تومان

کتاب داستان سرایی سازمانی

داستان سرایی سازمانی

ناشر: انتشارات نگاه دانش
نویسنده:

قیمت: ۸,۰۰۰ تومان

کتاب مدیریت دانش سازمانی

مدیریت دانش سازمانی

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۶,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵,۸۵۰ تومان

کتاب پژوهشنامه مدیریت 12 - مدیریت آموزشی

پژوهشنامه مدیریت 12 - مدیریت آموزشی

ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر
نویسنده:

قیمت: ۱۱,۰۰۰ تومان

کتاب پژوهشنامه مدیریت 1 - مبانی سازمان و مدیریت

پژوهشنامه مدیریت 1 - مبانی سازمان و مدیریت

ناشر: مؤسسه کتاب مهربان نشر
نویسنده:

قیمت: ۱۲,۰۰۰ تومان

کتاب روابط کار در سازمان

روابط کار در سازمان

ناشر: انتشارات میر
نویسنده:

قیمت: ۸,۰۰۰ تومان

کتاب مدیریت ریسک

مدیریت ریسک

ناشر: انتشارات نور علم
نویسنده:

قیمت: ۷,۵۰۰ تومان

کتاب سازمان و مدیریت در تئوری و عمل

سازمان و مدیریت در تئوری و عمل

ناشر: مؤسسه کتاب مهربان نشر
نویسنده:

قیمت: ۲۸,۰۰۰ تومان

کتاب مبانی سازمان و مدیریت

مبانی سازمان و مدیریت

ناشر: سمت
نویسنده:

قیمت: ۲۵,۰۰۰ تومان