منو های سمت راست

کتاب ها » مدیریت، اقتصاد و حسابداری » مدیریت » مدیریت دولتی

کتاب مروری جامع بر مبانی و نظریه های خط مشی گذاری عمومی

مروری جامع بر مبانی و نظریه های خط مشی گذاری عمومی

ناشر: انتشارات نگاه دانش
نویسنده:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب پژوهشنامه مدیریت 6 - مدیریت امور عمومی و دولتی

پژوهشنامه مدیریت 6 - مدیریت امور عمومی و دولتی

ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر
نویسنده:

قیمت : ۱۰,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۴۵۰ تومان

کتاب نظریه های سازمان دولتی

نظریه های سازمان دولتی

ناشر: انتشارات صفار
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۹,۸۰۰ تومان

کتاب گفتارهایی در فلسفه تئوریهای سازمان دولتی

گفتارهایی در فلسفه تئوریهای سازمان دولتی(ویرایش جدید)

ناشر: انتشارات صفار
نویسنده:

قیمت : ۱۱,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۹۰۰ تومان

کتاب مبانی مدیریت دولتی

مبانی مدیریت دولتی

ناشر: انتشارات یکان
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب مباحث ویژه مدیریت دولتی

مباحث ویژه مدیریت دولتی

قیمت : ۲,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲,۲۵۰ تومان

کتاب مباحث ویژه مدیریت دولتی

مباحث ویژه مدیریت دولتی

ناشر: انتشارات شهرآشوب
نویسنده:

قیمت : ۱۱,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۹۰۰ تومان

کتاب مبانی مدیریت دولتی 1و2

مبانی مدیریت دولتی 1و2

ناشر: برآیند پویش
نویسنده:

قیمت : ۴۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۶,۰۰۰ تومان

کتاب مبانی مدیریت دولتی

مبانی مدیریت دولتی

ناشر: نشر هستان
نویسنده:

قیمت : ۱۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۵,۳۰۰ تومان

کتاب چالشهای مدیریت دولتی در ایران

چالشهای مدیریت دولتی در ایران

ناشر: سمت
نویسنده:

قیمت : ۱۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۲,۶۰۰ تومان

کتاب مدیریت تحول استراتژیک در تئوری و عمل

مدیریت تحول استراتژیک در تئوری و عمل

ناشر: مؤسسه کتاب مهربان نشر
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب مبانی مدیریت دولتی 1

مبانی مدیریت دولتی 1و2

ناشر: اندیشه های گوهربار
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۱,۶۰۰ تومان

کتاب مقدمه ای بر فلسفه نظریه های مدیریت دولتی

مقدمه ای بر فلسفه نظریه های مدیریت دولتی

ناشر: انتشارات صفار
نویسنده:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب مباحث ویژه مدیریت دولتی

مباحث ویژه مدیریت دولتی

ناشر: سمت
نویسنده:

قیمت : ۱۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۵,۳۰۰ تومان

کتاب درآمدی بر نظریه های مدیریت دولتی

درآمدی بر نظریه های مدیریت دولتی

ناشر: سمت
نویسنده:

قیمت : ۱۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۶,۲۰۰ تومان