منو های سمت راست

کتاب ها » مدیریت » مدیریت دولتی

کتاب پژوهشنامه مدیریت 6 - مدیریت امور عمومی و دولتی

پژوهشنامه مدیریت 6 - مدیریت امور عمومی و دولتی

ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر
نویسنده:

قیمت: ۱۰,۵۰۰ تومان

کتاب نظریه های سازمان دولتی

نظریه های سازمان دولتی

ناشر: انتشارات صفار
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۲۲,۰۰۰ تومان

کتاب مبانی مدیریت دولتی

مبانی مدیریت دولتی

ناشر: انتشارات یکان
نویسنده:

قیمت: ۱۵,۰۰۰ تومان

کتاب مباحث ویژه مدیریت دولتی

مباحث ویژه مدیریت دولتی

ناشر: انتشارات سمت
نویسنده:

قیمت: ۱,۷۰۰ تومان

کتاب مباحث ویژه مدیریت دولتی

مباحث ویژه مدیریت دولتی

ناشر: انتشارات شهرآشوب
نویسنده:

قیمت: ۱۱,۰۰۰ تومان

کتاب مبانی مدیریت دولتی 1و2

مبانی مدیریت دولتی 1و2

ناشر: برآیند پویش
نویسنده:

قیمت: ۲۰,۰۰۰ تومان

کتاب مبانی مدیریت دولتی

مبانی مدیریت دولتی

ناشر: نشر هستان
نویسنده:

قیمت: ۱۷,۰۰۰ تومان

کتاب چالشهای مدیریت دولتی در ایران

چالشهای مدیریت دولتی در ایران

ناشر: انتشارات سمت
نویسنده:

قیمت: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب مدیریت تحول استراتژیک در تئوری و عمل

مدیریت تحول استراتژیک در تئوری و عمل

ناشر: مؤسسه کتاب مهربان نشر
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۲۰,۰۰۰ تومان

کتاب مبانی مدیریت دولتی 1

مبانی مدیریت دولتی 1و2

ناشر: اندیشه های گوهربار
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۲۴,۰۰۰ تومان

کتاب مباحث ویژه مدیریت دولتی

مباحث ویژه مدیریت دولتی

ناشر: انتشارات سمت
نویسنده:

قیمت: ۱۰,۵۰۰ تومان

کتاب درآمدی بر نظریه های مدیریت دولتی

درآمدی بر نظریه های مدیریت دولتی

ناشر: انتشارات سمت
نویسنده:

قیمت: ۱۴,۵۰۰ تومان

کتاب مباحث مدیریت دولتی

مباحث مدیریت دولتی

ناشر: انتشارات علمی و فرهنگی
نویسنده:

قیمت: ۹,۵۰۰ تومان