منو های سمت راست

کتاب ها » مدیریت، اقتصاد و حسابداری » مدیریت » سیستم اطلاعات مدیریت

کتاب سیستم های اطلاعاتی مدیریت (ویراست دوازدهم)

سیستم های اطلاعاتی مدیریت (ویراست دوازدهم)

ناشر: انتشارات دانش بنیاد
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۴,۲۰۰ تومان

کتاب پژوهشنامه مدیریت 10 - مدیریت دانش و فناوری اطلاعات

پژوهشنامه مدیریت 10 - مدیریت دانش و فناوری اطلاعات

ناشر: مؤسسه کتاب مهربان نشر
نویسنده:

قیمت : ۱۴,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۰۵۰ تومان

کتاب صادرات گام به گام

صادرات گام به گام

ناشر: انتشارات مبلغان
نویسنده:

قیمت : ۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵,۴۰۰ تومان

کتاب سیستم داینامیک (کاربردی از تفکر سیستمی)

سیستم داینامیک (کاربردی از تفکر سیستمی)

ناشر: سازمان مدیریت صنعتی
نویسنده:

قیمت : ۱۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۴,۴۰۰ تومان

کتاب جایگاه سیستم اطلاعات مدیریت

جایگاه سیستم اطلاعات مدیریت

ناشر: انتشارات به آوران
نویسنده:

قیمت : ۵,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴,۹۵۰ تومان

کتاب سیستمهای اطلاعات مدیریت - نگرش راهبردی

سیستمهای اطلاعات مدیریت - نگرش راهبردی

ناشر: انتشارات ترمه
نویسنده:

قیمت : ۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۱,۵۰۰ تومان

کتاب سیستم های اطلاعاتی در مدیریت

سیستم های اطلاعاتی در مدیریت

ناشر: انتشارات دانشگاه تهران
نویسنده:

قیمت : ۲۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۹,۸۰۰ تومان

کتاب سیستم های اطلاعات مدیریت

سیستم های اطلاعات مدیریت

ناشر: انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۱,۶۰۰ تومان

کتاب سیستم های اطلاعاتی استراتژیک - از مفاهیم تا کاربردها

سیستم های اطلاعاتی استراتژیک - از مفاهیم تا کاربردها

ناشر: انتشارات نگارنده دانش
نویسنده:

قیمت : ۵,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴,۹۵۰ تومان

کتاب سیستم اطلاعات مدیریت (مدل سازی اطلاعات)

سیستم اطلاعات مدیریت (مدل سازی اطلاعات)

ناشر: سمت
نویسنده:

قیمت : ۵,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴,۹۵۰ تومان

مبانی سیستم های اطلاعات مدیریت

ناشر: انتشارات نگاه دانش
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب سیستم های مدیریت

سیستم های مدیریت

ناشر: انتشارات جنگل
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳,۶۰۰ تومان

کتاب سیستم های اطلاعات مدیریت

سیستم های اطلاعات مدیریت

قیمت : ۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۱,۵۰۰ تومان

کتاب جدولهای مهندسی مکانیک وسترمان

جدولهای مهندسی مکانیک وسترمان

قیمت : ۷,۲۰۰ تومان
قیمت فروش: ۶,۴۸۰ تومان

کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری - جلد دوم

سیستم های اطلاعاتی حسابداری - جلد دوم

ناشر: انتشارات دانشگاه شهید چمران
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان