منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی مکانیک » دینامیک ماشین

کتاب بررسی رفتارهیدرودینامیکی شناورهای پروازی جلداول

بررسی رفتارهیدرودینامیکی شناورهای پروازی جلداول

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر
نویسنده:

قیمت: ۲۴,۰۰۰ تومان

کتاب بررسی رفتارهیدرودینامیکی شناورهای پروازی

بررسی رفتارهیدرودینامیکی شناورهای پروازی جلد دوم

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر
نویسنده:

قیمت: ۲۲,۰۰۰ تومان

کتاب سینماتیک و دینامیک ماشین ها

سینماتیک و دینامیک ماشین ها

ناشر: انتشارات یزدا
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۲۸,۰۰۰ تومان

کتاب دینامیک ماشین و مسائل منتخب

دینامیک ماشین و مسائل منتخب

ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان
نویسنده:

قیمت: ۱۱,۶۰۰ تومان

کتاب مکانیزم و دینامیک ماشینها

مکانیزم و دینامیک ماشینها

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی شریف
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۳۰,۰۰۰ تومان

کتاب سینماتیک و دینامیک ماشین

سینماتیک و دینامیک ماشین

ناشر: انتشارات ماندگار
نویسنده:

قیمت: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب دینامیک ماشین

دینامیک ماشین

ناشر: انتشارات پوران پژوهش
نویسنده:

قیمت: ۲۳,۰۰۰ تومان

کتاب تست های تالیفی و آزمون دینامیک ماشین

تست های تالیفی و آزمون دینامیک ماشین

ناشر: انتشارات پوران پژوهش
نویسنده:

قیمت: ۶,۸۰۰ تومان

کتاب دینامیک (ویراست ششم)

دینامیک (ویراست ششم)

ناشر: نشر کتاب دانشگاهی
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۳۵,۰۰۰ تومان

کتاب دینامیک ماشین ها (به انضمام راهنمای استفاده از نرم افزار Working Model)

دینامیک ماشین ها (به انضمام راهنمای استفاده از نرم افزار Working Model)

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
نویسنده:

قیمت: ۲۳,۰۰۰ تومان