منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی شیمی » طیف سنجی

کتاب مبانی طیف سنجی اتمی و مولکولی

مبانی طیف سنجی اتمی و مولکولی

ناشر: انتشارات دانش نگار
نویسنده:

قیمت: ۱۴,۰۰۰ تومان

کتاب طیف سنجی مولکولی (اصول وروشهای جدید)

طیف سنجی مولکولی (اصول وروشهای جدید)

ناشر: انتشارات مرکزنشردانشگاهی
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۲۱,۰۰۰ تومان

کتاب طیف سنجی تشدید مغناطیسی - هسته ای یک بعدی و دوبعدی

طیف سنجی تشدید مغناطیسی - هسته ای یک بعدی و دوبعدی

ناشر: انتشارات دانشگاه تهران
نویسنده:

قیمت: ۵,۸۰۰ تومان

کتاب اصول و کاربردهای طیف سنجی فلورسانس

اصول و کاربردهای طیف سنجی فلورسانس

ناشر: انتشارات دانشگاه تهران
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۱۶,۰۰۰ تومان

کتاب NMR - از طیف تا ساختار

NMR - از طیف تا ساختار

ناشر: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۸,۰۰۰ تومان

کتاب نگرشی بر طیف سنجی در شیمی معدنی

نگرشی بر طیف سنجی در شیمی معدنی

ناشر: انتشارات دانشگاه بوعلی سینا
نویسنده:

قیمت: ۳,۷۰۰ تومان

کتاب روش های طیف سنجی در شیمی آلی

روش های طیف سنجی در شیمی آلی

ناشر: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۱۲,۰۰۰ تومان

کتاب اصول و کاربرد طیف سنجی در شیمی آلی

اصول و کاربرد طیف سنجی در شیمی آلی

ناشر: انتشارات دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی
نویسنده:

قیمت: ۵,۰۰۰ تومان

کتاب نگرشی بر طیف سنجی

نگرشی بر طیف سنجی

ناشر: انتشارات علمی و فنی
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۶۰,۰۰۰ تومان

کتاب کاربرد طیف سنجی در شیمی آلی

کاربرد طیف سنجی در شیمی آلی

ناشر: انتشارات علوم دانشگاهی
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۱۲,۰۰۰ تومان