منو های سمت راست

کتاب ها » انرژی ها » انرژی

کتاب مواد پر انرژی(منفجره پیشرانه پیروتکنیک)پیشرانه ها

مواد پر انرژی(منفجره پیشرانه پیروتکنیک)پیشرانه ها

ناشر: انتشارات دانشگاه جامع امام حسین (ع)
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۱۳,۰۰۰ تومان

کتاب موادپرانرژی(منفجره پیشرانه پیروتکنیک)

موادپرانرژی(منفجره پیشرانه پیروتکنیک)

ناشر: انتشارات دانشگاه جامع امام حسین (ع)
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۳۵,۰۰۰ تومان

کتاب امنیت انرژی

امنیت انرژی

ناشر: انتشارات دانشگاه امام صادق (ع)
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۱۸,۵۰۰ تومان

کتاب انرژی باد

انرژی باد

ناشر: انتشارات علوم روز
نویسنده:

قیمت: ۱۱,۰۰۰ تومان

کتاب سیستم های انرژی پیشرفته

سیستم های انرژی پیشرفته

ناشر: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۶,۶۰۰ تومان

کتاب آشنایی با بهره برداری از نیروگاه های برق آبی

آشنایی با بهره برداری از نیروگاه های برق آبی

ناشر: انتشارات فدک ایساتیس
نویسنده:

قیمت: ۹,۹۰۰ تومان

کتاب اقتصاد انرژی 2

اقتصاد انرژی 2

ناشر: انتشارات پارس پیدورا
نویسنده:

قیمت: ۹,۵۰۰ تومان

کتاب اقتصاد انرژی

اقتصاد انرژی

ناشر: انتشارات دانشگاه امام صادق (ع)
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۷,۵۰۰ تومان

کتاب سیستم های انرژی پیشرفته

سیستم های انرژی پیشرفته

ناشر: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۶,۶۰۰ تومان

کتاب انرژی باد

انرژی باد

ناشر: انتشارات علوم روز
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۱۱,۰۰۰ تومان