منو های سمت راست

کتاب ها » انرژی ها » انرژی

کتاب انرژی باد

انرژی باد

ناشر: انتشارات علوم روز
نویسنده:

قیمت: ۱۱,۰۰۰ تومان

کتاب سیستم های انرژی پیشرفته

سیستم های انرژی پیشرفته

ناشر: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۶,۶۰۰ تومان

کتاب اقتصاد انرژی 2

اقتصاد انرژی 2

ناشر: انتشارات پارس پیدورا
نویسنده:

قیمت: ۹,۵۰۰ تومان

کتاب اقتصاد انرژی

اقتصاد انرژی

ناشر: انتشارات دانشگاه امام صادق (ع)
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۷,۵۰۰ تومان

کتاب سیستم های انرژی پیشرفته

سیستم های انرژی پیشرفته

ناشر: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۶,۶۰۰ تومان

کتاب انرژی باد

انرژی باد

ناشر: انتشارات علوم روز
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۱۱,۰۰۰ تومان

کتاب مرجع اصول Foundation Fieldbus در فرآیند کنترل

مرجع اصول Foundation Fieldbus در فرآیند کنترل

ناشر: انتشارات کعبه دل
نویسنده:

قیمت: ۲,۹۰۰ تومان

کتاب احتراق (ویرایش سوم)

احتراق (ویرایش سوم)

ناشر: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۵,۹۰۰ تومان

کتاب سوخت و احتراق (ویرایش سوم)

سوخت و احتراق (ویرایش سوم)

ناشر: انتشارات شرح
نویسنده:

قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان

کتاب سوخت و انرژی

سوخت و انرژی

ناشر: انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف
نویسنده:

قیمت: ۶,۰۰۰ تومان