منو های سمت راست

کتاب ها » حسابداری و حسابرسی

کتاب حسابداری مالیاتی

حسابداری مالیاتی

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۲۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۴,۳۰۰ تومان

کتاب بانکداری اعتباری تجهیزمنابع

بانکداری اعتباری تجهیزمنابع

ناشر: انتشارات کوهسار
نویسنده:

قیمت : ۲۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۱,۶۰۰ تومان

کتاب تجزیه وتحلیل مالی

تجزیه وتحلیل مالی

ناشر: انتشارات کیومرث
نویسنده:

قیمت : ۲۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۵,۲۰۰ تومان

کتاب حسابداری میانه 1

حسابداری میانه 1

ناشر: انتشارات کتاب فرشید
نویسنده:

قیمت : ۱۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۴,۴۰۰ تومان

کتاب مروری جامع بر حسابداری مالی (جلد اول)

مروری جامع بر حسابداری مالی (جلد اول)

ناشر: انتشارات کتاب فرشید
نویسنده:

قیمت : ۱۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۱,۷۰۰ تومان

کتاب مجموعه سؤالات چهار گزینه ای - استانداردهای حسابداری

مجموعه سؤالات چهار گزینه ای - استانداردهای حسابداری

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۹۵۰ تومان

کتاب اصول حسابداری 1

اصول حسابداری 1

قیمت : ۱۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۱,۷۰۰ تومان

کتاب اصول حسابداری 2

اصول حسابداری 2

قیمت : ۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۸,۱۰۰ تومان

کتاب حسابداری مالیاتی با رویکرد کاربردی

حسابداری مالیاتی با رویکرد کاربردی

ناشر: مؤسسه کتاب مهربان نشر
نویسنده:

قیمت : ۲۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۱,۶۰۰ تومان

کتاب مبانی حسابداری مالی - جلد اول

مبانی حسابداری مالی - جلد اول

ناشر: انتشارات نص
نویسنده:

قیمت : ۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۱,۵۰۰ تومان

کتاب مبانی حسابداری مالی - جلد دوم

مبانی حسابداری مالی - جلد دوم

ناشر: انتشارات نص
نویسنده:

قیمت : ۱۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۶,۲۰۰ تومان

کتاب حسابداری صنعتی 3

حسابداری صنعتی 3

ناشر: انتشارات حفیظ
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب حسابداری صنعتی 2

حسابداری صنعتی 2

ناشر: انتشارات حفیظ
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان