منو های سمت راست

کتاب ها » حسابداری و حسابرسی

کتاب بانکداری اعتباری تجهیزمنابع

بانکداری اعتباری تجهیزمنابع

ناشر: انتشارات کوهسار
نویسنده:

قیمت: ۲۴,۰۰۰ تومان

کتاب تجزیه وتحلیل مالی

تجزیه وتحلیل مالی

ناشر: انتشارات کیومرث
نویسنده:

قیمت: ۲۸,۰۰۰ تومان

کتاب حسابداری میانه 1

حسابداری میانه 1

ناشر: انتشارات کتاب فرشید
نویسنده:

قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان

کتاب مروری جامع بر حسابداری مالی (جلد اول)

مروری جامع بر حسابداری مالی (جلد اول)

ناشر: انتشارات کتاب فرشید
نویسنده:

قیمت: ۱۳,۰۰۰ تومان

کتاب حسابداری مالیاتی با رویکرد کاربردی

حسابداری مالیاتی با رویکرد کاربردی

ناشر: مؤسسه کتاب مهربان نشر
نویسنده:

قیمت: ۲۰,۰۰۰ تومان

کتاب مبانی حسابداری مالی - جلد اول

مبانی حسابداری مالی - جلد اول

ناشر: انتشارات نص
نویسنده:

قیمت: ۱۵,۰۰۰ تومان

کتاب مبانی حسابداری مالی - جلد دوم

مبانی حسابداری مالی - جلد دوم

ناشر: انتشارات نص
نویسنده:

قیمت: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب حسابداری صنعتی 3

حسابداری صنعتی 3

ناشر: انتشارات حفیظ
نویسنده:

قیمت: ۱۵,۰۰۰ تومان

کتاب حسابداری صنعتی 2

حسابداری صنعتی 2

ناشر: انتشارات حفیظ
نویسنده:

قیمت: ۱۵,۰۰۰ تومان

کتاب حسابداری صنعتی 1

حسابداری صنعتی 1

ناشر: انتشارات حفیظ
نویسنده:

قیمت: ۱۵,۰۰۰ تومان

کتاب اصول حسابرسی 2

اصول حسابرسی 2

ناشر: انتشارات کیومرث
نویسنده:

قیمت: ۴,۰۰۰ تومان