منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی شیمی » شیمی فیزیک

کتاب شیمی فیزیک جلد دوم ساختار

شیمی فیزیک جلد دوم ساختار

ناشر: انتشارات مرکزنشردانشگاهی
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۴۴,۰۰۰ تومان

کتاب شیمی فیزیک ج اول تعادل

شیمی فیزیک ج اول تعادل

ناشر: انتشارات مرکزنشر دانشگاهی
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۱۶,۰۰۰ تومان

کتاب شیمی فیزیک [3]

شیمی فیزیک [3]

ناشر: انتشارات علمی و فنی
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۲۹,۰۰۰ تومان

کتاب شیمی فیزیک [1]

شیمی فیزیک [1]

ناشر: انتشارات علمی و فنی
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۳۶,۰۰۰ تومان

کتاب شیمی فیزیک - جلد (2)

شیمی فیزیک - جلد (2)

ناشر: مرکز نشر دانشگاهی
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۷,۰۰۰ تومان

کتاب تشریح کامل مسائل شیمی فیزیک

تشریح کامل مسائل شیمی فیزیک

ناشر: انتشارات فاطمی
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب شیمی فیزیک .1

شیمی فیزیک .1

ناشر: انتشارات مهکامه
نویسنده:

قیمت: ۴,۳۰۰ تومان