منو های سمت راست

کتاب ها » شهرسازی » شهرسازی

کتاب تاریخ شکل شهر

تاریخ شکل شهر

ناشر: انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۱,۶۰۰ تومان

کتاب راهنمای نور پردازی مکان های شهری

راهنمای نور پردازی مکان های شهری

ناشر: آرمان شهر
نویسنده:

قیمت : ۱۶,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۴,۸۵۰ تومان

کتاب شهرها و طراحی

شهرها و طراحی

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب توسعۀ مسکن همساز با توسعۀ پایدار

توسعۀ مسکن همساز با توسعۀ پایدار

ناشر: انتشارات دانشگاه تهران
نویسنده:

قیمت : ۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۷,۲۰۰ تومان

کتاب مبادی ورودی شهر - حلقۀ گمشدۀ بافت شهری

مبادی ورودی شهر - حلقۀ گمشدۀ بافت شهری

ناشر: اول و آخر
نویسنده:

قیمت : ۱۹,۸۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۷,۸۲۰ تومان

کتاب سرعت 30

سرعت 30

ناشر: آرمانشهر
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۱,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۹۰۰ تومان

کتاب تهیه طرح های جامع فضایی موفق

تهیه طرح های جامع فضایی موفق

قیمت : ۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵,۴۰۰ تومان

کتاب نگرشی نو بر شهر سازی و شهر نشینی در جهان سوم

نگرشی نو بر شهر سازی و شهر نشینی در جهان سوم

ناشر: انتشارات فخراکیا
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۴,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴,۰۵۰ تومان

کتاب مدیریت حمل و نقل پایدار - با استفاده از ابزارهای اقتصادی

مدیریت حمل و نقل پایدار - با استفاده از ابزارهای اقتصادی

ناشر: انتشارات مدیران امروز
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۶,۳۰۰ تومان

کتاب رویکردها و روش های تحقیق در - برنامه ریزی منطقه ای

رویکردها و روش های تحقیق در - برنامه ریزی منطقه ای

ناشر: انتشارات پرهام نقش
نویسنده:

قیمت : ۵,۹۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵,۳۱۰ تومان

کتاب شناسایی نقاط با ارزش شهری

شناسایی نقاط با ارزش شهری

ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد
نویسنده:

قیمت : ۲,۸۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲,۵۲۰ تومان

کتاب منظر شهری

منظر شهری

ناشر: آییژ
نویسنده:

قیمت : ۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۰۰۰ تومان

کتاب آئین شهرسازی پایدار

آئین شهرسازی پایدار

ناشر: انتشارات مهر ایمان
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۲,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۱,۲۵۰ تومان