منو های سمت راست

کتاب ها » شهرسازی » شهرسازی

کتاب بسترسازی تحقق توسعه حمل و نقل محور

بسترسازی تحقق توسعه حمل و نقل محور

ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۲۹,۰۰۰ تومان

کتاب زیبایی شناسی منظر شهری

زیبایی شناسی منظر شهری

ناشر: جهاد دانشگاهی واحد قزوین
نویسنده:

قیمت: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب پسا کلان شهر

پسا کلان شهر

ناشر: علمی و فرهنگی
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۳۲,۰۰۰ تومان

کتاب شهر و سرزندگی

شهر و سرزندگی

ناشر: گوهر دانش
نویسنده:

قیمت: ۲۲,۰۰۰ تومان

کتاب نقش مسجد در حیات شهری مسلمانان

نقش مسجد در حیات شهری مسلمانان

ناشر: جهاد دانشگاهی
نویسنده:

قیمت: ۱۱,۰۰۰ تومان