منو های سمت راست

کتاب ها » شهرسازی » شهرسازی

کتاب رویکردها و روش های تحقیق در - برنامه ریزی منطقه ای

رویکردها و روش های تحقیق در - برنامه ریزی منطقه ای

ناشر: انتشارات پرهام نقش
نویسنده:

قیمت : ۵,۹۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵,۳۱۰ تومان

کتاب شناسایی نقاط با ارزش شهری

شناسایی نقاط با ارزش شهری

ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد
نویسنده:

قیمت : ۲,۸۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲,۵۲۰ تومان

کتاب منظر شهری

منظر شهری

ناشر: آییژ
نویسنده:

قیمت : ۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۰۰۰ تومان

کتاب آئین شهرسازی پایدار

آئین شهرسازی پایدار

ناشر: انتشارات مهر ایمان
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۲,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۱,۲۵۰ تومان

کتاب آفرینش مرکز شهری سرزنده

آفرینش مرکز شهری سرزنده

ناشر: انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب فوتوریسم

فوتوریسم

ناشر: انتشارات راهیان
نویسنده:

قیمت : ۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۷,۲۰۰ تومان

کتاب جستارهای شهرسازی

جستارهای شهرسازی

ناشر: مؤلف
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب نقش شکل شهر در کاهش خطرات ناشی از زلزله

نقش شکل شهر در کاهش خطرات ناشی از زلزله

ناشر: مؤلف
نویسنده:

قیمت : ۶,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵,۸۵۰ تومان

کتاب معنی محیط ساخته شده

معنی محیط ساخته شده

ناشر: انتشارات سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب دوره تاریک پیش رو

دوره تاریک پیش رو

ناشر: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب روان شناسی محیطی

روان شناسی محیطی

ناشر: انتشارات وانیا
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۰,۶۰۰ تومان

کتاب محیط و رفتار اجتماعی

محیط و رفتار اجتماعی

ناشر: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب تراکم در توسعه شهر

تراکم در توسعه شهر

قیمت : ۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲,۷۰۰ تومان

کتاب تراکم ساختمانی و جمعیتی در شهرها

تراکم ساختمانی و جمعیتی در شهرها

ناشر: انتشارات مزینانی
نویسنده:

قیمت : ۲,۸۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲,۵۲۰ تومان

کتاب واژه نامه تخصصی برنامه ریزی شهری

واژه نامه تخصصی برنامه ریزی شهری

ناشر: احرار تبریز
نویسنده:

قیمت : ۲,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲,۲۵۰ تومان

کتاب جایگاه طبیعت و محیط زیست در فرهنگ و شهرهای ایرانی

جایگاه طبیعت و محیط زیست در فرهنگ و شهرهای ایرانی

ناشر: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان