منو های سمت راست

کتاب ها » شهرسازی » شهرسازی

کتاب کنکاشی در نظریه، تئوری ها و اقدامات شهرسازی - و معرفی برنامه ریزی فازی شهری

کنکاشی در نظریه، تئوری ها و اقدامات شهرسازی - و معرفی برنامه ریزی فازی شهری

ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهی واحد تربیت معلم
نویسنده:

قیمت: ۶,۵۰۰ تومان

کتاب کتاب سبز شهرداری 8 - تاسیسات خدمات شهری

کتاب سبز شهرداری 8 - تاسیسات خدمات شهری

ناشر: انتشارات سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور
نویسنده:

قیمت: ۳,۰۰۰ تومان

کتاب ساختمان بلند و شهر

ساختمان بلند و شهر

ناشر: انتشارات شهر
نویسنده:

قیمت: ۲,۵۰۰ تومان

کتاب مدیریت حس منطقه

مدیریت حس منطقه

ناشر: آرمان شهر
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۱۰,۵۰۰ تومان

کتاب شهرسازی چیست؟

شهرسازی چیست؟

ناشر: انتشارات سمیرا
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۱۷,۵۰۰ تومان

کتاب انسان شناسی شهری

انسان شناسی شهری

ناشر: انتشارات نی
نویسنده:

قیمت: ۲۰,۰۰۰ تومان

کتاب بوستان ها و فضای سبز شهری

بوستان ها و فضای سبز شهری

ناشر: انتشارات دانشگاه یزد
نویسنده:

قیمت: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب جداره های شهری و نقش آنها در فضای شهری

جداره های شهری و نقش آنها در فضای شهری

ناشر: آرمان شهر
نویسنده:

قیمت: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب کتاب سبز راهنمای شهرداری ها - مواد زائد جامد شهری

کتاب سبز راهنمای شهرداری ها - مواد زائد جامد شهری

ناشر: انتشارات سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور
نویسنده:

قیمت: ۳,۰۰۰ تومان

کتاب استراتژی توسعه شهری

استراتژی توسعه شهری

ناشر: انتشارات مهکامه
نویسنده:

قیمت: ۵,۸۰۰ تومان