منو های سمت راست

کتاب ها » شهرسازی » شهرسازی

کتاب حقوق شهری و شهرسازی

حقوق شهری و شهرسازی

ناشر: انتشارات مجد
نویسنده:

قیمت: ۳۳,۰۰۰ تومان

کتاب تراکم ساختمانی و جمعیتی در شهرها

تراکم ساختمانی و جمعیتی در شهرها

ناشر: انتشارات مزینانی
نویسنده:

قیمت: ۲,۸۰۰ تومان

کتاب واژه نامه تخصصی برنامه ریزی شهری

واژه نامه تخصصی برنامه ریزی شهری

ناشر: احرار تبریز
نویسنده:

قیمت: ۲,۵۰۰ تومان

کتاب جایگاه طبیعت و محیط زیست در فرهنگ و شهرهای ایرانی

جایگاه طبیعت و محیط زیست در فرهنگ و شهرهای ایرانی

ناشر: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی
نویسنده:

قیمت: ۲۰,۰۰۰ تومان

کتاب تحلیل و طراحی فضاهای شهری

تحلیل و طراحی فضاهای شهری

ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهی
نویسنده:

قیمت: ۲۰,۰۰۰ تومان

کتاب قوانین ساخت و ساز شهری

قوانین ساخت و ساز شهری

ناشر: انتشارات هنر معماری قرن
نویسنده:

قیمت: ۲۰,۰۰۰ تومان

کتاب سری منابع آموزشی شهرداری ها - اصول برنامه ریزی فضای سبز شهری

سری منابع آموزشی شهرداری ها - اصول برنامه ریزی فضای سبز شهری

ناشر: انتشارات سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور
نویسنده:

قیمت: ۵,۸۰۰ تومان

کتاب کنکاشی در نظریه، تئوری ها و اقدامات شهرسازی - و معرفی برنامه ریزی فازی شهری

کنکاشی در نظریه، تئوری ها و اقدامات شهرسازی - و معرفی برنامه ریزی فازی شهری

ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهی واحد تربیت معلم
نویسنده:

قیمت: ۶,۵۰۰ تومان

کتاب کتاب سبز شهرداری 8 - تاسیسات خدمات شهری

کتاب سبز شهرداری 8 - تاسیسات خدمات شهری

ناشر: انتشارات سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور
نویسنده:

قیمت: ۳,۰۰۰ تومان

کتاب ساختمان بلند و شهر

ساختمان بلند و شهر

ناشر: انتشارات شهر
نویسنده:

قیمت: ۲,۵۰۰ تومان

کتاب مدیریت حس منطقه

مدیریت حس منطقه

ناشر: آرمان شهر
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۱۰,۵۰۰ تومان