منو های سمت راست

کتاب ها » شهرسازی » شهرسازی

کتاب درک و بیان محیط شهری جلد اول

درک و بیان محیط شهری جلد اول

ناشر: انتشارات طحان
نویسنده:

قیمت : ۱۹,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۷,۵۵۰ تومان

کتاب میادین شهری

میادین شهری

ناشر: انتشارات طحان
نویسنده:

قیمت : ۹,۸۰۰ تومان
قیمت فروش: ۸,۸۲۰ تومان

کتاب تراکم در شهرسازی

تراکم در شهرسازی

ناشر: انتشارات دانشگاه تهران
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب مبانی نظری شهرسازی و معماری معاصر

مبانی نظری شهرسازی و معماری معاصر

ناشر: انتشارات دانشگاه جامع امام حسین (ع)
نویسنده:

قیمت : ۵۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۵,۰۰۰ تومان

کتاب تاریخ شکل شهر

تاریخ شکل شهر

ناشر: انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۱,۶۰۰ تومان

کتاب راهنمای نور پردازی مکان های شهری

راهنمای نور پردازی مکان های شهری

ناشر: آرمان شهر
نویسنده:

قیمت : ۱۶,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۴,۸۵۰ تومان

کتاب شهرها و طراحی

شهرها و طراحی

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب توسعۀ مسکن همساز با توسعۀ پایدار

توسعۀ مسکن همساز با توسعۀ پایدار

ناشر: انتشارات دانشگاه تهران
نویسنده:

قیمت : ۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۷,۲۰۰ تومان

کتاب مبادی ورودی شهر - حلقۀ گمشدۀ بافت شهری

مبادی ورودی شهر - حلقۀ گمشدۀ بافت شهری

ناشر: اول و آخر
نویسنده:

قیمت : ۱۹,۸۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۷,۸۲۰ تومان

کتاب سرعت 30

سرعت 30

ناشر: آرمانشهر
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۱,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۹۰۰ تومان

کتاب تهیه طرح های جامع فضایی موفق

تهیه طرح های جامع فضایی موفق

قیمت : ۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵,۴۰۰ تومان

کتاب ساختار شهرها و برون شهرهای کهن

ساختار شهرها و برون شهرهای کهن

ناشر: انتشارات نوید شیراز
نویسنده:

قیمت : ۵,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴,۹۵۰ تومان

کتاب نگرشی نو بر شهر سازی و شهر نشینی در جهان سوم

نگرشی نو بر شهر سازی و شهر نشینی در جهان سوم

ناشر: انتشارات فخراکیا
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۴,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴,۰۵۰ تومان