منو های سمت راست

کتاب ها » شهرسازی » شهرسازی

کتاب راهنمای طراحی فضاهای شهری در ایران

راهنمای طراحی فضاهای شهری در ایران

ناشر: انتشارات شهیدی
نویسنده:

قیمت: ۲۵,۵۰۰ تومان

کتاب شهر فردا

شهر فردا

ناشر: انتشارات سازمان شهرداریهای کشور
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۲۰,۰۰۰ تومان

کتاب طراحی شهرها

طراحی شهرها

ناشر: انتشارات شهیدی
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۳۲,۰۰۰ تومان

کتاب درک و بیان محیط شهری جلد اول

درک و بیان محیط شهری جلد اول

ناشر: انتشارات طحان
نویسنده:

قیمت: ۱۷,۵۰۰ تومان

کتاب میادین شهری

میادین شهری

ناشر: انتشارات طحان
نویسنده:

قیمت: ۹,۸۰۰ تومان

کتاب تراکم در شهرسازی

تراکم در شهرسازی

ناشر: انتشارات دانشگاه تهران
نویسنده:

قیمت: ۲۰,۰۰۰ تومان

کتاب مبانی نظری شهرسازی و معماری معاصر

مبانی نظری شهرسازی و معماری معاصر

ناشر: انتشارات دانشگاه جامع امام حسین (ع)
نویسنده:

قیمت: ۵۰,۰۰۰ تومان

کتاب تاریخ شکل شهر

تاریخ شکل شهر

ناشر: انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۲۳,۰۰۰ تومان

کتاب توسعۀ مسکن همساز با توسعۀ پایدار

توسعۀ مسکن همساز با توسعۀ پایدار

ناشر: انتشارات دانشگاه تهران
نویسنده:

قیمت: ۵,۰۰۰ تومان