منو های سمت راست

کتاب ها » شهرسازی » شهرسازی

کتاب ارزیابی استفاده از حسگرغیرتماسی دراندازه گیری مدول برشی حداکثر در خاک های دانه ای و شنی لایه بندی شده

ارزیابی استفاده از حسگرغیرتماسی دراندازه گیری مدول برشی حداکثر در خاک های دانه ای و شنی لایه بندی شده

ناشر: انتشارات مرکز تحقیقات راه مسکن وشهرسازی
نویسنده:

قیمت : ۵,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴,۹۵۰ تومان

کتاب راهنمای کنترل کیفیت و اجرای ملات خشک آماده ملات بنایی و ملات اندود کاری

راهنمای کنترل کیفیت و اجرای ملات خشک آماده ملات بنایی و ملات اندود کاری

ناشر: انتشارات مرکز تحقیقات راه مسکن وشهر سازی
نویسنده:

قیمت : ۲,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲,۲۵۰ تومان

کتاب ملاحظات جنسیت در کاهش خطرپذیری بحران

ملاحظات جنسیت در کاهش خطرپذیری بحران

ناشر: انتشارات مرکز تحقیقات راه مسکن وشهرسازی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵,۴۰۰ تومان

کتاب دستورالعمل و مشخصات فنی بتن خود تراکم

دستورالعمل و مشخصات فنی بتن خود تراکم

ناشر: انتشارات مرکز تحقیقات راه مسکن شهرسازی
نویسنده:

قیمت : ۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲,۷۰۰ تومان

کتاب بسترسازی فضاهای شهری ومسکونی برای معلولین

بسترسازی فضاهای شهری ومسکونی برای معلولین

ناشر: آزاده پیما
نویسنده:

قیمت : ۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۶,۳۰۰ تومان

کتاب طراحی جوامع برنامه ریزی شده

طراحی جوامع برنامه ریزی شده

قیمت : ۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۰۰۰ تومان

کتاب توسعه فرهنگی و اجتماعی در حوزه شهری

توسعه فرهنگی و اجتماعی در حوزه شهری

ناشر: انتشارات تیسا
نویسنده:

قیمت : ۳۹,۹۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۵,۹۱۰ تومان

کتاب مبانی برنامه ریزی وسیاست های اجتماعی

مبانی برنامه ریزی وسیاست های اجتماعی

ناشر: جهاد دانشگاهی
نویسنده:

قیمت : ۱۰,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۴۵۰ تومان

کتاب مبلمان خیابانی

مبلمان خیابانی

ناشر: انتشارات هنر معماری قرن
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۸,۸۰۰ تومان

کتاب فرهنگ، شهرگرایی و برنامه ریزی

فرهنگ، شهرگرایی و برنامه ریزی

ناشر: انتشارات تیسا
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب درآمدی بر تولید فضای هانری لوفور

درآمدی بر تولید فضای هانری لوفور

ناشر: انتشارات تیسا
نویسنده:

قیمت : ۲۴,۹۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۴۱۰ تومان