منو های سمت راست

کتاب ها » شهرسازی » شهرسازی

کتاب مبانی برنامه ریزی وسیاست های اجتماعی

مبانی برنامه ریزی وسیاست های اجتماعی

ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهی
نویسنده:

قیمت: ۱۰,۵۰۰ تومان

کتاب مبلمان خیابانی

مبلمان خیابانی

ناشر: انتشارات هنر معماری قرن
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۳۲,۰۰۰ تومان

کتاب درآمدی بر تولید فضای هانری لوفور

درآمدی بر تولید فضای هانری لوفور

ناشر: انتشارات تیسا
نویسنده:

قیمت: ۲۲,۰۰۰ تومان

کتاب مقدمه ای بر روان شناسی شهری جلد1-2

مقدمه ای بر روان شناسی شهری جلد1-2

ناشر: انتشارات تیسا
نویسنده:

قیمت: ۸۴,۰۰۰ تومان

کتاب شهرهای اسلامی - در منطقۀ خاورمیانه و شمال آفریقا

شهرهای اسلامی - در منطقۀ خاورمیانه و شمال آفریقا

ناشر: مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران
نویسنده:

قیمت: ۱۵,۰۰۰ تومان

کتاب مقالاتی دربارۀ شهر اسلامی

مقالاتی دربارۀ شهر اسلامی

ناشر: مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران
نویسنده:

قیمت: ۵,۵۰۰ تومان

کتاب آغاز شهرنشینی در ایران

آغاز شهرنشینی در ایران

ناشر: مرکز نشر دانشگاهی
نویسنده:

قیمت: ۶,۰۰۰ تومان

کتاب درآمدی بر پراکنده رویی (خزش) شهری

درآمدی بر پراکنده رویی (خزش) شهری

ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهی واحد خوارزمی
نویسنده:

قیمت: ۱۵,۰۰۰ تومان

کتاب شهر آرام، شهر استرس زدا

شهر آرام، شهر استرس زدا

ناشر: انتشارات تیسا
نویسنده:

قیمت: ۱۳,۰۰۰ تومان

کتاب گزیده ای از قوانین و مقررات شهرسازی 1393

گزیده ای از قوانین و مقررات شهرسازی 1393

ناشر: آزاد پیما
نویسنده:

قیمت: ۲۵,۰۰۰ تومان