منو های سمت راست

کتاب ها » شهرسازی » شهرسازی

کتاب ساخت محله سبز

ساخت محله سبز

قیمت : ۱۴,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۰۵۰ تومان

کتاب مبانی سیستم های حمل و نقل شهری

مبانی سیستم های حمل و نقل شهری

ناشر: دانشگاه تبریز
نویسنده:

قیمت : ۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۷,۲۰۰ تومان

کتاب هویت شهر(مبانی هاو مولفه ها و جلوه ها)

هویت شهر(مبانی هاو مولفه ها و جلوه ها)

ناشر: جهاد دانشگاهی
نویسنده:

قیمت : ۱۴,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۰۵۰ تومان

کتاب جامعه شناسی شهری

جامعه شناسی شهری

ناشر: شرکت سهامی انتشار
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب انسان شناسی فرهنگی شهرتهران

انسان شناسی فرهنگی شهرتهران

ناشر: انتشارات تیسا
نویسنده:

قیمت : ۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۱,۵۰۰ تومان

کتاب زندگی فضا بنا به ترتیب

زندگی فضا بنا به ترتیب

ناشر: روزنه
نویسنده:

قیمت : ۲۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۰,۷۰۰ تومان

کتاب فصلنامه معماری و شهرسازی همشهری شماره 34

فصلنامه معماری و شهرسازی همشهری شماره 34

ناشر: همشهری معماری
نویسنده:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب تخلفات ساختمانی از منظر شهرسازی مفاهیم، رویکردها و تجارب

تخلفات ساختمانی از منظر شهرسازی مفاهیم، رویکردها و تجارب

ناشر: آرمانشهر
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۹۵۰ تومان

کتاب شکل شهرها اقتصاد سیاسی و طراحی شهری

شکل شهرها اقتصاد سیاسی و طراحی شهری

ناشر: انتشارات دانشگاه تهران
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۴,۳۰۰ تومان

کتاب جسم و جان شهر

جسم و جان شهر

ناشر: روزنه
نویسنده:

قیمت : ۲۴,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۰۵۰ تومان

کتاب هوای تازه در مبانی نظری معماری و شهر

هوای تازه در مبانی نظری معماری و شهر

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب کارشناسی ارشد - تاریخ شهر و شهرسازی

کارشناسی ارشد - تاریخ شهر و شهرسازی

ناشر: انتشارات عصرکنکاش
نویسنده:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب کاربرد GIS در شهرسازی

کاربرد GIS در شهرسازی

ناشر: دیباگران تهران
نویسنده:

قیمت : ۲۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۳,۴۰۰ تومان

کتاب بنیان های نظری در مطالعات شهری

بنیان های نظری در مطالعات شهری

ناشر: انتشارات تیسا
نویسنده:

قیمت : ۴۵,۹۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۱,۳۱۰ تومان

کتاب بنیادهای شهرسازی مدرن

بنیادهای شهرسازی مدرن

ناشر: انتشارات دانشگاه تهران
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۱,۷۰۰ تومان

کتاب اندیشه های نو در مدیریت و حکمروایی شهری

اندیشه های نو در مدیریت و حکمروایی شهری

ناشر: انتشارات آگاه
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان