منو های سمت راست

کتاب ها » شهرسازی » شهرسازی

کتاب شهر همگان

شهر همگان

ناشر: آذرخش
نویسنده:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب تخلفات ساختمانی از منظر شهرسازی مفاهیم، رویکردها و تجارب

تخلفات ساختمانی از منظر شهرسازی مفاهیم، رویکردها و تجارب

ناشر: آرمانشهر
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۹۵۰ تومان

کتاب شکل شهرها اقتصاد سیاسی و طراحی شهری

شکل شهرها اقتصاد سیاسی و طراحی شهری

ناشر: انتشارات دانشگاه تهران
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۴,۳۰۰ تومان

کتاب جسم و جان شهر

جسم و جان شهر

ناشر: روزنه
نویسنده:

قیمت : ۲۴,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۰۵۰ تومان

کتاب هوای تازه در مبانی نظری معماری و شهر

هوای تازه در مبانی نظری معماری و شهر

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب کارشناسی ارشد - تاریخ شهر و شهرسازی

کارشناسی ارشد - تاریخ شهر و شهرسازی

ناشر: انتشارات عصرکنکاش
نویسنده:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب کاربرد GIS در شهرسازی

کاربرد GIS در شهرسازی

ناشر: دیباگران تهران
نویسنده:

قیمت : ۲۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۳,۴۰۰ تومان

کتاب بنیان های نظری در مطالعات شهری

بنیان های نظری در مطالعات شهری

ناشر: انتشارات تیسا
نویسنده:

قیمت : ۴۵,۹۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۱,۳۱۰ تومان

کتاب بنیادهای شهرسازی مدرن

بنیادهای شهرسازی مدرن

ناشر: انتشارات دانشگاه تهران
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۱,۷۰۰ تومان

کتاب اندیشه های نو در مدیریت و حکمروایی شهری

اندیشه های نو در مدیریت و حکمروایی شهری

ناشر: انتشارات آگاه
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب زنان شهر و شهرسازی

زنان شهر و شهرسازی

ناشر: انتشارات آگاه
نویسنده:

قیمت : ۱۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۲,۶۰۰ تومان

کتاب مقدمه ای بر نوشهر گرایی

مقدمه ای بر نوشهر گرایی

ناشر: انتشارات آراد کتاب
نویسنده:

قیمت : ۱۱,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۳۵۰ تومان

کتاب فناوری ساختمان های پایدار

فناوری ساختمان های پایدار

ناشر: انتشارات طحان
نویسنده:

قیمت : ۹,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۸,۵۵۰ تومان

کتاب دستورالعمل مسکن اجتماعی اصول و نمونه ها

دستورالعمل مسکن اجتماعی اصول و نمونه ها

ناشر: انتشارات طحان
نویسنده:

قیمت : ۱۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۵,۳۰۰ تومان

کتاب محیط زیست شهری

محیط زیست شهری

ناشر: انتشارات علم
نویسنده:

قیمت : ۳۴,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۱,۰۵۰ تومان

کتاب شهرعلوی

شهرعلوی

ناشر: انتشارات خورشید باران
نویسنده:

قیمت : ۲۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۵,۲۰۰ تومان