منو های سمت راست

کتاب ها » شهرسازی » شهرسازی

کتاب مسکن پایدار

مسکن پایدار

ناشر: انتشارات مدیران امروز
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۱۱,۰۰۰ تومان

کتاب نابرنامه ریزی

نابرنامه ریزی

ناشر: انتشارات مدیران امروز
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۱۱,۰۰۰ تومان

کتاب ارتباطات از راه دور و شهر

ارتباطات از راه دور و شهر

ناشر: انتشارات مدیران امروز
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۲۳,۰۰۰ تومان

کتاب مدیریت بحران - اصول ایمنی در حوادث غیر منتظره

مدیریت بحران - اصول ایمنی در حوادث غیر منتظره

ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهی
نویسنده:

قیمت: ۷,۲۰۰ تومان

کتاب توسعه منابع درآمدی شهرداری ها و تأمین مالی پروژه های شهری

توسعه منابع درآمدی شهرداری ها و تأمین مالی پروژه های شهری

ناشر: انتشارات نور علم و پژوهش های ما
نویسنده:

قیمت: ۹,۵۰۰ تومان

کتاب جستارهایی در - مناسبات شهر و شهر نشینی در دوره سلجوقیان

جستارهایی در - مناسبات شهر و شهر نشینی در دوره سلجوقیان

ناشر: انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
نویسنده:

قیمت: ۱۳,۰۰۰ تومان

کتاب ابعاد شهر پایدار

ابعاد شهر پایدار

ناشر: انتشارات دانشگاه تربیت مدرس
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۲۰,۰۰۰ تومان

کتاب اصول و مبانی برنامه ریزی منطقه ای

اصول و مبانی برنامه ریزی منطقه ای

ناشر: انتشارات پیام
نویسنده:

قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان

کتاب دستیابی به شکل پایدار شهری 1

دستیابی به شکل پایدار شهری 1

ناشر: انتشارات شرکت پردازش و برنامه ریزی شهری
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۲,۵۰۰ تومان

کتاب دستیابی به شکل پایدار شهری 2

دستیابی به شکل پایدار شهری 2

ناشر: انتشارات شرکت پردازش و برنامه ریزی شهری
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۳,۷۰۰ تومان