منو های سمت راست

کتاب ها » شهرسازی » شهرسازی

کتاب کتاب سبز راهنمای شهرداری ها - مواد زائد جامد شهری

کتاب سبز راهنمای شهرداری ها - مواد زائد جامد شهری

ناشر: انتشارات سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور
نویسنده:

قیمت : ۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲,۷۰۰ تومان

کتاب استراتژی توسعه شهری

استراتژی توسعه شهری

ناشر: انتشارات مهکامه
نویسنده:

قیمت : ۵,۸۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵,۲۲۰ تومان

کتاب جغرافیای شهری

جغرافیای شهری

ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهی واحد خوارزمی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب طرح های تقضیلی شهری

طرح های تقضیلی شهری

ناشر: جهاد دانشگاهی
نویسنده:

قیمت : ۳,۲۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲,۸۸۰ تومان

کتاب ارزیابی برترین شهرهای جهان - ثروت شهری و رشد اقتصادی

ارزیابی برترین شهرهای جهان - ثروت شهری و رشد اقتصادی

ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهی واحد تربیت معلم
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۶,۳۰۰ تومان

کتاب فرایندهای توسعه شهری - طرح ها و برنامه ها (با تاکید بر طرح های تهران)

فرایندهای توسعه شهری - طرح ها و برنامه ها (با تاکید بر طرح های تهران)

ناشر: آذرخش
نویسنده:

قیمت : ۱۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۶,۲۰۰ تومان

کتاب روال شهری

روال شهری

ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهی واحد خوارزمی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۰۰۰ تومان

کتاب توسعه درون شهری - با تاکید بر نوسازی بافت های فرسوده

توسعه درون شهری - با تاکید بر نوسازی بافت های فرسوده

ناشر: آذرخش
نویسنده:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب مبانی و مفاهیم توسعه پایدار - و توسعه پایدار شهری

مبانی و مفاهیم توسعه پایدار - و توسعه پایدار شهری

ناشر: آذرخش
نویسنده:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب مدیریت بحران

مدیریت بحران

ناشر: انتشارات یادآوران
نویسنده:

قیمت : ۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۰۰۰ تومان

کتاب برنامه ریزی هوشندانه کاربری زمین و حمل و نقل شهری

برنامه ریزی هوشندانه کاربری زمین و حمل و نقل شهری

ناشر: انتشارات مدیران امروز
نویسنده:

قیمت : ۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۱,۵۰۰ تومان

کتاب نابرنامه ریزی

نابرنامه ریزی

ناشر: انتشارات مدیران امروز
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۱,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۹۰۰ تومان

کتاب ارتباطات از راه دور و شهر

ارتباطات از راه دور و شهر

ناشر: انتشارات مدیران امروز
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۰,۷۰۰ تومان