منو های سمت راست

کتاب ها » شهرسازی » شهرسازی

کتاب طرح های تقضیلی شهری

طرح های تقضیلی شهری

ناشر: جهاد دانشگاهی
نویسنده:

قیمت : ۳,۲۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲,۸۸۰ تومان

کتاب ارزیابی برترین شهرهای جهان - ثروت شهری و رشد اقتصادی

ارزیابی برترین شهرهای جهان - ثروت شهری و رشد اقتصادی

ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهی واحد تربیت معلم
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۶,۳۰۰ تومان

کتاب فرایندهای توسعه شهری - طرح ها و برنامه ها (با تاکید بر طرح های تهران)

فرایندهای توسعه شهری - طرح ها و برنامه ها (با تاکید بر طرح های تهران)

ناشر: آذرخش
نویسنده:

قیمت : ۱۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۶,۲۰۰ تومان

کتاب روال شهری

روال شهری

ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهی واحد خوارزمی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۰۰۰ تومان

کتاب توسعه درون شهری - با تاکید بر نوسازی بافت های فرسوده

توسعه درون شهری - با تاکید بر نوسازی بافت های فرسوده

ناشر: آذرخش
نویسنده:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب مبانی و مفاهیم توسعه پایدار - و توسعه پایدار شهری

مبانی و مفاهیم توسعه پایدار - و توسعه پایدار شهری

ناشر: آذرخش
نویسنده:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب مدیریت بحران

مدیریت بحران

ناشر: انتشارات یادآوران
نویسنده:

قیمت : ۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۰۰۰ تومان

کتاب برنامه ریزی هوشندانه کاربری زمین و حمل و نقل شهری

برنامه ریزی هوشندانه کاربری زمین و حمل و نقل شهری

ناشر: انتشارات مدیران امروز
نویسنده:

قیمت : ۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۱,۵۰۰ تومان

کتاب نابرنامه ریزی

نابرنامه ریزی

ناشر: انتشارات مدیران امروز
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۱,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۹۰۰ تومان

کتاب ارتباطات از راه دور و شهر

ارتباطات از راه دور و شهر

ناشر: انتشارات مدیران امروز
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۰,۷۰۰ تومان

کتاب مدیریت بحران - اصول ایمنی در حوادث غیر منتظره

مدیریت بحران - اصول ایمنی در حوادث غیر منتظره

ناشر: جهاد دانشگاهی
نویسنده:

قیمت : ۷,۲۰۰ تومان
قیمت فروش: ۶,۴۸۰ تومان

کتاب سامانه مدیریت بحران در مراکز صنتی

سامانه مدیریت بحران در مراکز صنتی

ناشر: انتشارات فدک ایساتیس
نویسنده:

قیمت : ۹,۸۰۰ تومان
قیمت فروش: ۸,۸۲۰ تومان

کتاب توسعه منابع درآمدی شهرداری ها و تأمین مالی پروژه های شهری

توسعه منابع درآمدی شهرداری ها و تأمین مالی پروژه های شهری

ناشر: انتشارات نور علم و پژوهش های ما
نویسنده:

قیمت : ۹,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۸,۵۵۰ تومان

کتاب جستارهایی در - مناسبات شهر و شهر نشینی در دوره سلجوقیان

جستارهایی در - مناسبات شهر و شهر نشینی در دوره سلجوقیان

ناشر: انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
نویسنده:

قیمت : ۱۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۱,۷۰۰ تومان

کتاب ابعاد شهر پایدار

ابعاد شهر پایدار

ناشر: انتشارات دانشگاه تربیت مدرس
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان