منو های سمت راست

کتاب ها » شهرسازی » شهرسازی

کتاب شهرهای پایدار

شهرهای پایدار

ناشر: انتشارات کتابکده کسری
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۱۵,۰۰۰ تومان

کتاب برنامه ریزی شهر اکولوژیک

برنامه ریزی شهر اکولوژیک

ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۱۳,۰۰۰ تومان

کتاب شهر با مفاهیم توسعه

شهر با مفاهیم توسعه

ناشر: امید انقلاب
نویسنده:

قیمت: ۷,۵۰۰ تومان

کتاب مبانی توسعه پایدار شهری

مبانی توسعه پایدار شهری

ناشر: انتشارات جامعه شناسان
نویسنده:

قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان

کتاب توسعۀ پایدار

توسعۀ پایدار

ناشر: انتشارات سمت
نویسنده:

قیمت: ۵,۵۰۰ تومان

کتاب شهر توسعه پایدار - توسعه ناپایدار

شهر توسعه پایدار - توسعه ناپایدار

ناشر: انتشارات یادآوران
نویسنده:

قیمت: ۵,۵۰۰ تومان

کتاب اصول و روش های برنامه ریزی منطقه ای

اصول و روش های برنامه ریزی منطقه ای

ناشر: انتشارات دانشگاه تهران
نویسنده:

قیمت: ۱۲,۰۰۰ تومان

کتاب شوراها و توسعه پایدار

شوراها و توسعه پایدار

ناشر: انتشارات ناظر
نویسنده:

قیمت: ۷,۵۰۰ تومان

کتاب درآمدی بر توسعه پایدار شهری

درآمدی بر توسعه پایدار شهری

ناشر: انتشارات دانشگاه شهید چمران
نویسنده:

قیمت: ۷,۵۰۰ تومان

کتاب برنامه ریزی کاربردی اراضی شهری

برنامه ریزی کاربردی اراضی شهری

ناشر: انتشارات دانشگاه تهران
نویسنده:

قیمت: ۶,۵۰۰ تومان