منو های سمت راست

کتاب ها » شهرسازی » شهرسازی

کتاب توسعه منابع درآمدی شهرداری ها و تأمین مالی پروژه های شهری

توسعه منابع درآمدی شهرداری ها و تأمین مالی پروژه های شهری

ناشر: انتشارات نور علم و پژوهش های ما
نویسنده:

قیمت: ۹,۵۰۰ تومان

کتاب جستارهایی در - مناسبات شهر و شهر نشینی در دوره سلجوقیان

جستارهایی در - مناسبات شهر و شهر نشینی در دوره سلجوقیان

ناشر: انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
نویسنده:

قیمت: ۱۳,۰۰۰ تومان

کتاب ابعاد شهر پایدار

ابعاد شهر پایدار

ناشر: انتشارات دانشگاه تربیت مدرس
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۲۰,۰۰۰ تومان

کتاب اصول و مبانی برنامه ریزی منطقه ای

اصول و مبانی برنامه ریزی منطقه ای

ناشر: انتشارات پیام
نویسنده:

قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان

کتاب دستیابی به شکل پایدار شهری 1

دستیابی به شکل پایدار شهری 1

ناشر: انتشارات شرکت پردازش و برنامه ریزی شهری
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۲,۵۰۰ تومان

کتاب دستیابی به شکل پایدار شهری 2

دستیابی به شکل پایدار شهری 2

ناشر: انتشارات شرکت پردازش و برنامه ریزی شهری
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۳,۷۰۰ تومان

کتاب شهرهای پایدار

شهرهای پایدار

ناشر: انتشارات کتابکده کسری
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۱۵,۰۰۰ تومان

کتاب برنامه ریزی شهر اکولوژیک

برنامه ریزی شهر اکولوژیک

ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۱۳,۰۰۰ تومان

کتاب شهر با مفاهیم توسعه

شهر با مفاهیم توسعه

ناشر: امید انقلاب
نویسنده:

قیمت: ۷,۵۰۰ تومان

کتاب مبانی توسعه پایدار شهری

مبانی توسعه پایدار شهری

ناشر: انتشارات جامعه شناسان
نویسنده:

قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان

کتاب توسعۀ پایدار

توسعۀ پایدار

ناشر: انتشارات سمت
نویسنده:

قیمت: ۵,۵۰۰ تومان

کتاب شهر توسعه پایدار - توسعه ناپایدار

شهر توسعه پایدار - توسعه ناپایدار

ناشر: انتشارات یادآوران
نویسنده:

قیمت: ۵,۵۰۰ تومان