منو های سمت راست

کتاب ها » شهرسازی » شهرسازی

کتاب جغرافیای شهری

جغرافیای شهری

ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهی واحد خوارزمی
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۱۲,۰۰۰ تومان

کتاب طرح های تقضیلی شهری

طرح های تقضیلی شهری

ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهی
نویسنده:

قیمت: ۳,۲۰۰ تومان

کتاب ارزیابی برترین شهرهای جهان - ثروت شهری و رشد اقتصادی

ارزیابی برترین شهرهای جهان - ثروت شهری و رشد اقتصادی

ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهی واحد تربیت معلم
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۷,۰۰۰ تومان

کتاب روال شهری

روال شهری

ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهی واحد خوارزمی
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان

کتاب مدیریت بحران

مدیریت بحران

ناشر: انتشارات یادآوران
نویسنده:

قیمت: ۸,۰۰۰ تومان

کتاب مسکن پایدار

مسکن پایدار

ناشر: انتشارات مدیران امروز
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۱۱,۰۰۰ تومان

کتاب نابرنامه ریزی

نابرنامه ریزی

ناشر: انتشارات مدیران امروز
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۱۱,۰۰۰ تومان

کتاب ارتباطات از راه دور و شهر

ارتباطات از راه دور و شهر

ناشر: انتشارات مدیران امروز
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۲۳,۰۰۰ تومان

کتاب مدیریت بحران - اصول ایمنی در حوادث غیر منتظره

مدیریت بحران - اصول ایمنی در حوادث غیر منتظره

ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهی
نویسنده:

قیمت: ۷,۲۰۰ تومان