منو های سمت راست

کتاب ها » شهرسازی » شهرسازی

کتاب شهرسازی چیست؟

شهرسازی چیست؟

ناشر: انتشارات سمیرا
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۱۷,۵۰۰ تومان

کتاب انسان شناسی شهری

انسان شناسی شهری

ناشر: انتشارات نی
نویسنده:

قیمت: ۲۴,۰۰۰ تومان

کتاب بوستان ها و فضای سبز شهری

بوستان ها و فضای سبز شهری

ناشر: انتشارات دانشگاه یزد
نویسنده:

قیمت: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب جداره های شهری و نقش آنها در فضای شهری

جداره های شهری و نقش آنها در فضای شهری

ناشر: آرمان شهر
نویسنده:

قیمت: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب کتاب سبز راهنمای شهرداری ها - مواد زائد جامد شهری

کتاب سبز راهنمای شهرداری ها - مواد زائد جامد شهری

ناشر: انتشارات سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور
نویسنده:

قیمت: ۳,۰۰۰ تومان

کتاب استراتژی توسعه شهری

استراتژی توسعه شهری

ناشر: انتشارات مهکامه
نویسنده:

قیمت: ۵,۸۰۰ تومان

کتاب جغرافیای شهری

جغرافیای شهری

ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهی واحد خوارزمی
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۱۲,۰۰۰ تومان

کتاب طرح های تقضیلی شهری

طرح های تقضیلی شهری

ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهی
نویسنده:

قیمت: ۳,۲۰۰ تومان

کتاب ارزیابی برترین شهرهای جهان - ثروت شهری و رشد اقتصادی

ارزیابی برترین شهرهای جهان - ثروت شهری و رشد اقتصادی

ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهی واحد تربیت معلم
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۷,۰۰۰ تومان

کتاب روال شهری

روال شهری

ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهی واحد خوارزمی
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان

کتاب مدیریت بحران

مدیریت بحران

ناشر: انتشارات یادآوران
نویسنده:

قیمت: ۸,۰۰۰ تومان