منو های سمت راست

کتاب ها » شهرسازی » شهرسازی

کتاب مدیریت و برنامه ریزی بافت های قدیمی و فرسوده شهری

مدیریت و برنامه ریزی بافت های قدیمی و فرسوده شهری

ناشر: دشتی
نویسنده:

قیمت : ۲۸,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۶,۰۰۰ تومان

کتاب توسعه پایدار شهری با تاکید بر الگوی رشد هوشمند

توسعه پایدار شهری با تاکید بر الگوی رشد هوشمند

ناشر: دشتی
نویسنده:

قیمت : ۱۹,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب درآمدی بر الگوی مسکن مراغه

درآمدی بر الگوی مسکن مراغه

ناشر: وزارت مسکن و شهرسازی
نویسنده:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب پسا کلان شهر

پسا کلان شهر

ناشر: علمی و فرهنگی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۰,۰۰۰ تومان

کتاب مدرنیته ایرانی و ره آورد آن در شهرسازی

مدرنیته ایرانی و ره آورد آن در شهرسازی

ناشر: پیام
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب شهر و سرزندگی

شهر و سرزندگی

ناشر: گوهر دانش
نویسنده:

قیمت : ۲۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۰,۰۰۰ تومان

کتاب نقش مسجد در حیات شهری مسلمانان

نقش مسجد در حیات شهری مسلمانان

ناشر: جهاد دانشگاهی
نویسنده:

قیمت : ۱۱,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۰۰۰ تومان

کتاب فضای عمومی(ابعاد مدیریتی)

فضای عمومی(ابعاد مدیریتی)

ناشر: سمت
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۱,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۹,۰۰۰ تومان

کتاب ساخت محله سبز

ساخت محله سبز

قیمت : ۱۴,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۰۰۰ تومان

کتاب مبانی سیستم های حمل و نقل شهری

مبانی سیستم های حمل و نقل شهری

ناشر: دانشگاه تبریز
نویسنده:

قیمت : ۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۷,۲۰۰ تومان

کتاب هویت شهر(مبانی هاو مولفه ها و جلوه ها)

هویت شهر(مبانی هاو مولفه ها و جلوه ها)

ناشر: جهاد دانشگاهی
نویسنده:

قیمت : ۱۴,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۰۵۰ تومان

کتاب جامعه شناسی شهری

جامعه شناسی شهری

ناشر: شرکت سهامی انتشار
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب انسان شناسی فرهنگی شهرتهران

انسان شناسی فرهنگی شهرتهران

ناشر: انتشارات تیسا
نویسنده:

قیمت : ۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۱,۵۰۰ تومان

کتاب زندگی فضا بنا به ترتیب

زندگی فضا بنا به ترتیب

ناشر: روزنه
نویسنده:

قیمت : ۲۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۰,۷۰۰ تومان

کتاب فصلنامه معماری و شهرسازی همشهری شماره 34

فصلنامه معماری و شهرسازی همشهری شماره 34

ناشر: همشهری معماری
نویسنده:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان