منو های سمت راست

کتاب ها » شهرسازی » شهرسازی

کتاب بسترسازی تحقق توسعه حمل و نقل محور

بسترسازی تحقق توسعه حمل و نقل محور

ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۶,۱۰۰ تومان

کتاب مجموعه مقالات شهر سازی 6 (گردشگری)

مجموعه مقالات شهر سازی 6 (گردشگری)

ناشر: نشر ترخون
نویسنده:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب مجموعه مقالات شهر سازی 5 (پسماند شهری)

مجموعه مقالات شهر سازی 5 (پسماند شهری)

ناشر: نشر ترخون
نویسنده:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب مجموعه مقالات شهری 4 (برنامه ریزی شهری)

مجموعه مقالات شهری 4 (برنامه ریزی شهرسازی)

ناشر: نشر ترخون
نویسنده:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب مجموعه مقالات شهر سازی3

مجموعه مقالات شهر سازی3 (حمل و نقل شهری)

ناشر: نشر ترخون
نویسنده:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب مجموعه مقالات شهر سازی 2

مجموعه مقالات شهر سازی 2 (محیط زیست پایدار)

ناشر: نشر ترخون
نویسنده:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب مجموعه مقالات شهر سازی 1

مجموعه مقالات شهر سازی 1 (اقتصاد شهری)

ناشر: نشر ترخون
نویسنده:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب زیبایی شناسی منظر شهری

زیبایی شناسی منظر شهری

ناشر: جهاد دانشگاهی واحد قزوین
نویسنده:

قیمت : ۱۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۶,۲۰۰ تومان

کتاب مدیریت و برنامه ریزی بافت های قدیمی و فرسوده شهری

مدیریت و برنامه ریزی بافت های قدیمی و فرسوده شهری

ناشر: دشتی
نویسنده:

قیمت : ۲۸,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۵,۶۵۰ تومان

کتاب توسعه پایدار شهری با تاکید بر الگوی رشد هوشمند

توسعه پایدار شهری با تاکید بر الگوی رشد هوشمند

ناشر: دشتی
نویسنده:

قیمت : ۱۹,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۷,۵۵۰ تومان

کتاب پسا کلان شهر

پسا کلان شهر

ناشر: علمی و فرهنگی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۸,۸۰۰ تومان

کتاب مدرنیته ایرانی و ره آورد آن در شهرسازی

مدرنیته ایرانی و ره آورد آن در شهرسازی

ناشر: پیام
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب شهر و سرزندگی

شهر و سرزندگی

ناشر: گوهر دانش
نویسنده:

قیمت : ۲۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۹,۸۰۰ تومان

کتاب نقش مسجد در حیات شهری مسلمانان

نقش مسجد در حیات شهری مسلمانان

ناشر: جهاد دانشگاهی
نویسنده:

قیمت : ۱۱,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۹۰۰ تومان

کتاب فضای عمومی(ابعاد مدیریتی)

فضای عمومی(ابعاد مدیریتی)

ناشر: سمت
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۱,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۹۰۰ تومان