منو های سمت راست

کتاب ها » شهرسازی » برنامه ریزی روستایی

کتاب حقوق روستایی در ایران

حقوق روستایی در ایران

ناشر: انتشارات دریای دانش
نویسنده:

قیمت: ۱۲,۵۰۰ تومان

کتاب طراحی و اجرای شبکه آبهای سطحی روستایی

طراحی و اجرای شبکه آبهای سطحی روستایی

ناشر: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
نویسنده:

قیمت: ۴,۰۰۰ تومان

کتاب الگوها و روشهای آماده سازی اراضی روستایی

الگوها و روشهای آماده سازی اراضی روستایی

ناشر: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
نویسنده:

قیمت: ۶,۰۰۰ تومان

کتاب شناخت شناسی روستا

شناخت شناسی روستا

ناشر: انتشارات سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح
نویسنده:

قیمت: ۱۲,۰۰۰ تومان

کتاب مبانی جغرافیای روستایی

مبانی جغرافیای روستایی

ناشر: سمت
نویسنده:

قیمت: ۶,۰۰۰ تومان

کتاب اصول برنامه ریزی توسعه پایدار گردشگری روستایی

اصول برنامه ریزی توسعه پایدار گردشگری روستایی

ناشر: انتشارات سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور
نویسنده:

قیمت: ۱۵,۰۰۰ تومان

کتاب شناخت و تحلیل جمعیت در مطالعات روستایی

شناخت و تحلیل جمعیت در مطالعات روستایی

ناشر: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
نویسنده:

قیمت: ۳,۰۰۰ تومان

کتاب درآمدی بر آسیب شناسی توسعه روستایی

درآمدی بر آسیب شناسی توسعه روستایی

ناشر: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی
نویسنده:

قیمت: ۱۵,۰۰۰ تومان

کتاب معماری روستایی - توسعه و بهسازی سکونتگاه های انسانی

معماری روستایی - توسعه و بهسازی سکونتگاه های انسانی

ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهی واحد تهران
نویسنده:

قیمت: ۶,۵۰۰ تومان

کتاب ده مقاله در شناخت سکونتگاههای روستائی

ده مقاله در شناخت سکونتگاههای روستائی

ناشر: انتشارات مهر مینو
نویسنده:

قیمت: ۴,۶۰۰ تومان

کتاب برنامه ریزی توسعه روستایی ایران

برنامه ریزی توسعه روستایی ایران

ناشر: انتشارات قومس
نویسنده:

قیمت: ۱۵,۰۰۰ تومان

کتاب حفاظت و توسعه در بافت های با ارزش روستایی

حفاظت و توسعه در بافت های با ارزش روستایی

ناشر: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
نویسنده:

قیمت: ۸,۰۰۰ تومان