منو های سمت راست

کتاب ها » معماری، شهرسازی و جغرافیا » شهرسازی » برنامه ریزی روستایی

کتاب جایگاه روستا در برنامه ریزی منطقه ای

جایگاه روستا در برنامه ریزی منطقه ای

ناشر: سمت
نویسنده:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب حقوق روستایی در ایران

حقوق روستایی در ایران

ناشر: انتشارات دریای دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۲,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۱,۲۵۰ تومان

کتاب روابط متقابل شهر و روستا در کشورهای در حال توسعه

روابط متقابل شهر و روستا در کشورهای در حال توسعه

ناشر: پیام
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳,۱۵۰ تومان

کتاب طراحی و اجرای شبکه آبهای سطحی روستایی

طراحی و اجرای شبکه آبهای سطحی روستایی

ناشر: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
نویسنده:

قیمت : ۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳,۶۰۰ تومان

کتاب الگوها و روشهای آماده سازی اراضی روستایی

الگوها و روشهای آماده سازی اراضی روستایی

ناشر: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
نویسنده:

قیمت : ۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵,۴۰۰ تومان

کتاب شناخت شناسی روستا

شناخت شناسی روستا

ناشر: انتشارات سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح
نویسنده:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب مبانی جغرافیای روستایی

مبانی جغرافیای روستایی

ناشر: سمت
نویسنده:

قیمت : ۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵,۴۰۰ تومان

کتاب اصول برنامه ریزی توسعه پایدار گردشگری روستایی

اصول برنامه ریزی توسعه پایدار گردشگری روستایی

ناشر: انتشارات سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب شناخت و تحلیل جمعیت در مطالعات روستایی

شناخت و تحلیل جمعیت در مطالعات روستایی

ناشر: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
نویسنده:

قیمت : ۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲,۷۰۰ تومان

کتاب درآمدی بر آسیب شناسی توسعه روستایی

درآمدی بر آسیب شناسی توسعه روستایی

ناشر: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب معماری روستایی - توسعه و بهسازی سکونتگاه های انسانی

معماری روستایی - توسعه و بهسازی سکونتگاه های انسانی

ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهی واحد تهران
نویسنده:

قیمت : ۶,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵,۸۵۰ تومان

کتاب ده مقاله در شناخت سکونتگاههای روستائی

ده مقاله در شناخت سکونتگاههای روستائی

ناشر: انتشارات مهر مینو
نویسنده:

قیمت : ۴,۶۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴,۱۴۰ تومان

کتاب در آمدی بر جایگاه مطالعات عوامل طبیعی برنامه ریزی روستایی

در آمدی بر جایگاه مطالعات عوامل طبیعی برنامه ریزی روستایی

ناشر: انتشارات سرا
نویسنده:

قیمت : ۱,۱۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹۹۰ تومان

کتاب برنامه ریزی روستایی - با تاکید بر ایران

برنامه ریزی روستایی - با تاکید بر ایران

ناشر: جهاد دانشگاهی
نویسنده:

قیمت : ۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۶,۳۰۰ تومان

کتاب برنامه ریزی توسعه روستایی ایران

برنامه ریزی توسعه روستایی ایران

ناشر: انتشارات قومس
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب حفاظت و توسعه در بافت های با ارزش روستایی

حفاظت و توسعه در بافت های با ارزش روستایی

ناشر: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
نویسنده:

قیمت : ۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۷,۲۰۰ تومان