منو های سمت راست

کتاب ها » استخدامی

کتاب گنجینه جامع آزمون استخدامی شرکت نفت

گنجینه جامع آزمون استخدامی شرکت نفت

ناشر: انتشارات کتاب دانش پارسیان
نویسنده:

قیمت: ۲۸,۰۰۰ تومان

کتاب از سیرتا پیاز مصاحبه های حضوری

از سیرتا پیاز مصاحبه های حضوری

ناشر: انتشارات آمازون
نویسنده:

قیمت: ۲۲,۰۰۰ تومان

کتاب استخدامی شهرداری ها

استخدامی شهرداری ها

ناشر: آراد
نویسنده:

قیمت: ۳۰,۰۰۰ تومان

کتاب آزمون های استخدامی شهرداری

آزمون های استخدامی شهرداری

ناشر: آذرین مهر
نویسنده:

قیمت: ۲۰,۰۰۰ تومان

کتاب گنجینه جامع آزمون های استخدامی آموزش و پرورش

گنجینه جامع آزمون های استخدامی آموزش و پرورش

ناشر: انتشارات کعبه دل
نویسنده:

قیمت: ۲۰,۰۰۰ تومان

کتاب آزمون استخدامی آموزش و پرورش

آزمون استخدامی آموزش و پرورش

ناشر: انتشارات کتابخانه فرهنگ
نویسنده:

قیمت: ۲۵,۰۰۰ تومان

کتاب کلید استخدامی از سیر تا پیاز

کلید استخدامی از سیر تا پیاز

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان