منو های سمت راست

کتاب ها » استخدامی

کتاب از سیرتا پیاز مصاحبه های حضوری

از سیرتا پیاز مصاحبه های حضوری

ناشر: انتشارات آمازون
نویسنده:

قیمت: ۲۰,۰۰۰ تومان

کتاب استخدامی شهرداری ها

استخدامی شهرداری ها

ناشر: آراد
نویسنده:

قیمت: ۳۰,۰۰۰ تومان

کتاب آزمون های استخدامی شهرداری

آزمون های استخدامی شهرداری

ناشر: آذرین مهر
نویسنده:

قیمت: ۲۰,۰۰۰ تومان

کتاب گنجینه جامع آزمون های استخدامی آموزش و پرورش

گنجینه جامع آزمون های استخدامی آموزش و پرورش

ناشر: انتشارات کعبه دل
نویسنده:

قیمت: ۲۰,۰۰۰ تومان

کتاب آزمون استخدامی آموزش و پرورش

آزمون استخدامی آموزش و پرورش

ناشر: انتشارات کتابخانه فرهنگ
نویسنده:

قیمت: ۲۵,۰۰۰ تومان

کتاب کلید استخدامی از سیر تا پیاز

کلید استخدامی از سیر تا پیاز

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب راهنمای شرکت در آزمون های استخدامی بانک ها

راهنمای شرکت در آزمون های استخدامی بانک ها

ناشر: انتشارات علوم ایران
نویسنده:

قیمت: ۲۰,۰۰۰ تومان

کتاب آزمون استخدامی بانک ها

آزمون استخدامی بانک ها

ناشر: گپ ، رشت
نویسنده:

قیمت: ۱۷,۹۰۰ تومان