منو های سمت راست

کتاب ها » آزمونهای نظام مهندسی و استخدامی » استخدامی

کتاب آزمون های استخدامی و اطلاعات عمومی

آزمون های استخدامی و اطلاعات عمومی

ناشر: کتاب ارس
نویسنده:

قیمت : ۷۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۶۳,۰۰۰ تومان

کتاب آزمون های استخدامی بانکها

آزمون های استخدامی بانکها

ناشر: کتاب ارس
نویسنده:

قیمت : ۷۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۶۷,۵۰۰ تومان

کتاب آزمون های استخدامی نیروهای مسلح

آزمون های استخدامی نیروهای مسلح

ناشر: کتاب ارس
نویسنده:

قیمت : ۶۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵۸,۵۰۰ تومان

کتاب آزمون های استخدامی نیروی انتظامی

آزمون های استخدامی نیروی انتظامی

ناشر: کتاب ارس
نویسنده:

قیمت : ۶۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵۸,۵۰۰ تومان

کتاب آزمون های استخدامی دانشگاه های اجرایی و دولتی کشور

آزمون های استخدامی دانشگاه های اجرایی و دولتی کشور

ناشر: کتاب ارس
نویسنده:

قیمت : ۶۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵۸,۵۰۰ تومان

کتاب نمونه آزمونهای تضمینی و برگزار شده استخدامی روانشناسی

نمونه آزمونهای تضمینی و برگزار شده استخدامی روانشناسی

ناشر: رویای سبز
نویسنده:

قیمت : ۶۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵۴,۰۰۰ تومان

کتاب استخدامی بانک ها (دولتی و خصوصی)

استخدامی بانک ها (دولتی و خصوصی)

ناشر: انتشارات آراه
نویسنده:

قیمت : ۷۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۶۶,۰۰۰ تومان

کتاب آمادگی برای آزمون های استخدامی مصاحبه حضوری

آمادگی برای آزمون های استخدامی مصاحبه حضوری

ناشر: امید انقلاب
نویسنده:

قیمت : ۲۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۱,۷۰۰ تومان

کتاب مجموعه آزمون های مصاحبه حضوری

مجموعه آزمون های مصاحبه حضوری

ناشر: انتشارات آراه
نویسنده:

قیمت : ۲۱,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۹۰۰ تومان

کتاب زبان انگلیسی

زبان انگلیسی

ناشر: انتشارات آراه
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب استخدامی مهندسی برق

استخدامی مهندسی برق

ناشر: انتشارات آراه
نویسنده:

قیمت : ۶۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵۴,۰۰۰ تومان