منو های سمت راست

کتاب ها » استخدامی

کتاب استخدامی بانک ها (دولتی و خصوصی)

استخدامی بانک ها (دولتی و خصوصی)

ناشر: انتشارات آراه
نویسنده:

قیمت : ۴۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۱,۴۰۰ تومان

کتاب آمادگی برای آزمون های استخدامی مصاحبه حضوری

آمادگی برای آزمون های استخدامی مصاحبه حضوری

ناشر: امید انقلاب
نویسنده:

قیمت : ۱۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۶,۲۰۰ تومان

کتاب مجموعه آزمون های مصاحبه حضوری

مجموعه آزمون های مصاحبه حضوری

ناشر: انتشارات آراه
نویسنده:

قیمت : ۲۱,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۹۰۰ تومان

کتاب زبان انگلیسی

زبان انگلیسی

ناشر: انتشارات آراه
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب استخدامی مهندسی برق

استخدامی مهندسی برق

ناشر: انتشارات آراه
نویسنده:

قیمت : ۶۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵۴,۰۰۰ تومان

کتاب استخدامی کهندسی نفت

استخدامی مهندسی نفت

ناشر: انتشارات آراه
نویسنده:

قیمت : ۴۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۷,۸۰۰ تومان

کتاب ریاضی و آمار

ریاضی و آمار

ناشر: انتشارات آراه
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب گنجینه جامع آزمون استخدامی وزارت نیرو

گنجینه جامع آزمون استخدامی وزارت نیرو

ناشر: کتاب دانش پارسیان
نویسنده:

قیمت : ۴۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۷,۰۰۰ تومان

گنجینه جامع آزمون استخدامی تامین اجتماعی و بیمه

ناشر: کتاب دانش پارسیان
نویسنده:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب گنجینه جامع آزمون استخدامی گزینش،مصاحبه حضوری و احکام

گنجینه جامع آزمون استخدامی گزینش،مصاحبه حضوری و احکام

ناشر: کتاب دانش پارسیان
نویسنده:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب نمونه آزمون های تضمینی و برگزار شده استخدامی وزارت نیرو

نمونه آزمون های تضمینی و برگزار شده استخدامی وزارت نیرو

ناشر: رویای سبز
نویسنده:

قیمت : ۶۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵۴,۰۰۰ تومان

کتاب کتاب جامع دروس آزمون استخدامی متمرکز کشور آموزگار ابتدایی

کتاب جامع دروس آزمون استخدامی متمرکز کشور آموزگار ابتدایی

ناشر: انتشارات جهش
نویسنده:

قیمت : ۵۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵۲,۲۰۰ تومان