منو های سمت راست

کتاب ها » استخدامی

کتاب گنجینه جامع آزمون های استخدامی رشته مهندسی مکانیک

گنجینه جامع آزمون های استخدامی رشته مهندسی مکانیک

ناشر: کتاب دانش پارسیان
نویسنده:

قیمت : ۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۱,۵۰۰ تومان

کتاب استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور

استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور

ناشر: انتشارات آهنگ
نویسنده:

قیمت : ۵۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۵,۰۰۰ تومان

کتاب گنجینه سوالات آزمون های استخدامی آموزش و پرورش

گنجینه سوالات آزمون های استخدامی آموزش و پرورش

ناشر: انتشارات مهرگان قلم
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب گنجینه جامع آزمون استخدامی شرکت نفت

گنجینه جامع آزمون استخدامی شرکت نفت

ناشر: انتشارات کتاب دانش پارسیان
نویسنده:

قیمت : ۲۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۵,۰۰۰ تومان

کتاب طرح طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل و مستخدمین دستگاه های اجرایی

طرح طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل و مستخدمین دستگاه های اجرایی

ناشر: انتشارات فرمنش
نویسنده:

قیمت : ۳۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۵,۱۰۰ تومان

کتاب مجموعه سوالات آزمون های استخدامی مامایی

مجموعه سوالات آزمون های استخدامی مامایی

ناشر: صاحبان اندیشه
نویسنده:

قیمت : ۳۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۵,۱۰۰ تومان

کتاب گنجینه جامع آزمون استخدامی شرکت نفت

گنجینه جامع آزمون استخدامی شرکت نفت

ناشر: انتشارات کتاب دانش پارسیان
نویسنده:

قیمت : ۲۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۵,۲۰۰ تومان

کتاب گنجینه جامع آزمون استخدامی آموزش و پرورش

گنجینه جامع آزمون استخدامی آموزش و پرورش

ناشر: انتشارات کتاب دانش پارسیان
نویسنده:

قیمت : ۲۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۵,۲۰۰ تومان

کتاب از سیرتا پیاز مصاحبه های حضوری

از سیرتا پیاز مصاحبه های حضوری

ناشر: انتشارات آمازون
نویسنده:

قیمت : ۲۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۹,۸۰۰ تومان

کتاب آزمون های استخدامی مکانیک

آزمون های استخدامی مکانیک

ناشر: آزاداندیشان
نویسنده:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب استخدامی نیروی انتظامی

استخدامی نیروی انتظامی

قیمت : ۳۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۸,۸۰۰ تومان