منو های سمت راست

کتاب ها » جغرافیا » کاربرد نرم افزار در جغرافیا

کتاب تکنولوژی GPS و گیرنده های دستی

تکنولوژی GPS و گیرنده های دستی

ناشر: انتشارات مهکامه
نویسنده:

قیمت: ۲۲,۰۰۰ تومان

کتاب کاربرد GIS در برنامه ریزی ناحیه ای و روستایی

کاربرد GIS در برنامه ریزی ناحیه ای و روستایی

ناشر: انتشارات پرهام نقش
نویسنده:

قیمت: ۲۰,۰۰۰ تومان

کتاب سری منابع آموزشی شهرداری ها - آمایش سرزمین

سری منابع آموزشی شهرداری ها - آمایش سرزمین

ناشر: انتشارات سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور
نویسنده:

قیمت: ۳,۲۰۰ تومان

کتاب اصول و مبانی جغرافیای جمعیت

اصول و مبانی جغرافیای جمعیت

ناشر: انتشارات قومس
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۱۲,۵۰۰ تومان

کتاب جغرافیای شهری ایران

جغرافیای شهری ایران

ناشر: انتشارات دانشگاه پیام نور
نویسنده:

قیمت: ۳,۰۰۰ تومان

کتاب بردارسازی نقشه های اسکن شده

بردارسازی نقشه های اسکن شده

ناشر: انتشارات عمیدی
نویسنده:

قیمت: ۳,۰۰۰ تومان

کتاب انتشار نقشه ها

انتشار نقشه ها

ناشر: انتشارات عمیدی
نویسنده:

قیمت: ۴,۵۰۰ تومان

کتاب مطلب در خدمت نقشه برداری

مطلب در خدمت نقشه برداری

ناشر: انتشارات عمیدی
نویسنده:

قیمت: ۹,۰۰۰ تومان

کتاب کار با نقشه های منتشر شده

کار با نقشه های منتشر شده

ناشر: انتشارات عمیدی
نویسنده:

قیمت: ۳,۰۰۰ تومان

کتاب تحلیل شبکه

تحلیل شبکه

ناشر: انتشارات عمیدی
نویسنده:

قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان

کتاب مدیریت اسناد و فضای کاری

مدیریت اسناد و فضای کاری

ناشر: انتشارات عمیدی
نویسنده:

قیمت: ۴,۵۰۰ تومان