منو های سمت راست

کتاب ها » جغرافیا » جغرافیا

کتاب آمایش محیط زیستی سرزمین

آمایش محیط زیستی سرزمین

ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهی (واحد تهران)
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۲۰,۰۰۰ تومان

کتاب مهارت نقشه خوانی و مسیریابی

مهارت نقشه خوانی و مسیریابی

ناشر: انتشارات دانشگاه گلستان
نویسنده:

قیمت: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب کاربرد فناوری های جغرافیایی در برنامه ریزی روستایی

کاربرد فناوری های جغرافیایی در برنامه ریزی روستایی

ناشر: انتشارات سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح
نویسنده:

قیمت: ۲۵,۰۰۰ تومان

کتاب نقشه خوانی و ناوبری زمینی

نقشه خوانی و ناوبری زمینی

ناشر: انتشارات مهکامه
نویسنده:

قیمت: ۲۸,۰۰۰ تومان

کتاب آب نگاری (هیدروگرافی)

آب نگاری (هیدروگرافی)

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۰۰۰ تومان

کتاب میکروژئودزی

میکروژئودزی

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۷,۲۰۰ تومان

کتاب مکانیک و الکترومغناطیس با آنالیز برداری

مکانیک و الکترومغناطیس با آنالیز برداری

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۲۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۰,۷۰۰ تومان

کتاب ژئودزی و نجوم ژئودزی

ژئودزی و نجوم ژئودزی

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۱,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۹۰۰ تومان

کتاب مفاهیم سنجش از دور

مفاهیم سنجش از دور

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۷,۲۰۰ تومان

کتاب کاربرد سنجش از دور در علوم زمین (علوم خاک)

کاربرد سنجش از دور در علوم زمین (علوم خاک)

ناشر: انتشارات دانشگاه تهران
نویسنده:

قیمت: ۱۲,۵۰۰ تومان

کتاب سنجش از دور و سامانۀ اطلاعات جغرافیایی

سنجش از دور و سامانۀ اطلاعات جغرافیایی

ناشر: انتشارات دانشگاه تهران
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۱۲,۰۰۰ تومان

کتاب مبانی فیزیک در سنجش از دور و فناوری ماهواره (ویرایش دوم)

مبانی فیزیک در سنجش از دور و فناوری ماهواره (ویرایش دوم)

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
نویسنده:

قیمت: ۲۵,۰۰۰ تومان