منو های سمت راست

کتاب ها » جغرافیا » جغرافیا

کتاب جایگاه روستا در برنامه ریزی منطقه ای

جایگاه روستا در برنامه ریزی منطقه ای

ناشر: سمت
نویسنده:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب آمایش محیط زیستی سرزمین

آمایش محیط زیستی سرزمین

ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهی (واحد تهران)
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب مبانی سنجش از دور و پردازش رقومی تصاویر ماهواره ای

مبانی سنجش از دور و پردازش رقومی تصاویر ماهواره ای

ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهی (واحد تهران)
نویسنده:

قیمت : ۱۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۲,۶۰۰ تومان

کتاب مهارت نقشه خوانی و مسیریابی

مهارت نقشه خوانی و مسیریابی

ناشر: انتشارات دانشگاه گلستان
نویسنده:

قیمت : ۱۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۶,۲۰۰ تومان

کتاب کاربرد فناوری های جغرافیایی در برنامه ریزی روستایی

کاربرد فناوری های جغرافیایی در برنامه ریزی روستایی

ناشر: انتشارات سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح
نویسنده:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب نقشه خوانی و ناوبری زمینی

نقشه خوانی و ناوبری زمینی

ناشر: انتشارات مهکامه
نویسنده:

قیمت : ۲۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۵,۲۰۰ تومان

کتاب آب نگاری (هیدروگرافی)

آب نگاری (هیدروگرافی)

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۰۰۰ تومان

کتاب میکروژئودزی

میکروژئودزی

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۷,۲۰۰ تومان

کتاب مکانیک و الکترومغناطیس با آنالیز برداری

مکانیک و الکترومغناطیس با آنالیز برداری

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۲۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۰,۷۰۰ تومان

کتاب تکنیک ها و مدل های مکان یابی کاربری اراضی در سکونتگاه های روستایی

تکنیک ها و مدل های مکان یابی کاربری اراضی در سکونتگاه های روستایی

ناشر: انتشارات پرهام نقش
نویسنده:

قیمت : ۲۲,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۰,۲۵۰ تومان

کتاب ژئودزی و نجوم ژئودزی

ژئودزی و نجوم ژئودزی

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۱,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۹۰۰ تومان

کتاب مفاهیم سنجش از دور

مفاهیم سنجش از دور

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۷,۲۰۰ تومان

کتاب اصول سنجش از دور نوین و تفسیر تصاویر ماهواره ای و عکس های هوایی

اصول سنجش از دور نوین و تفسیر تصاویر ماهواره ای و عکس های هوایی

ناشر: انتشارات دانشگاه تهران
نویسنده:

قیمت : ۴۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۶,۰۰۰ تومان

کتاب سنجش از دور و سامانۀ اطلاعات جغرافیایی

سنجش از دور و سامانۀ اطلاعات جغرافیایی

ناشر: انتشارات دانشگاه تهران
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب مبانی فیزیک در سنجش از دور و فناوری ماهواره (ویرایش دوم)

مبانی فیزیک در سنجش از دور و فناوری ماهواره (ویرایش دوم)

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
نویسنده:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب مبانی دور سنجی زمین شناحتی و زیست محیطی

مبانی دور سنجی زمین شناحتی و زیست محیطی

ناشر: انتشارات دانشگاهی (دانشگاه شیراز)
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۱,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۹۰۰ تومان