منو های سمت راست

کتاب ها » جغرافیا » جغرافیا

کتاب جغرافیای مخاطرات (مخاطرات انسانی و طبیعی)

جغرافیای مخاطرات (مخاطرات انسانی و طبیعی)

ناشر: دانشگاه تبریز
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب جغرافیای کاربردی و مکتبهای جغرافیایی

جغرافیای کاربردی و مکتبهای جغرافیایی

ناشر: انتشارات به نشر
نویسنده:

قیمت : ۳,۳۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲,۹۷۰ تومان

کتاب فتوگرامتری - اصول

فتوگرامتری - اصول

ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهی واحد اصفهان
نویسنده:

قیمت : ۳,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳,۱۵۰ تومان

کتاب فتوگرامتری تحلیلی

فتوگرامتری تحلیلی

ناشر: انتشارات دانشگاه تهران
نویسنده:

قیمت : ۱۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۶,۲۰۰ تومان

کتاب فتوگرامتری کاربردی

فتوگرامتری کاربردی

ناشر: انتشارات دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی
نویسنده:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب کاربرد عکس های هوایی و ماهواره ای در مطالعات شهری و منطقه ای

کاربرد عکس های هوایی و ماهواره ای در مطالعات شهری و منطقه ای

ناشر: انتشارات نسل باران
نویسنده:

قیمت : ۱,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱,۳۵۰ تومان

کتاب مبانی فتوگرامتری (نقشه برداری هوایی)

مبانی فتوگرامتری (نقشه برداری هوایی)

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
نویسنده:

قیمت : ۲۴,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۰۵۰ تومان

کتاب اندیشه های نو در فلسفۀ جغرافیا 1

اندیشه های نو در فلسفۀ جغرافیا 1

ناشر: موسسه جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب اندیشه های نو در فلسفۀ جغرافیا 2

اندیشه های نو در فلسفۀ جغرافیا 2

ناشر: موسسه جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی
نویسنده:

قیمت : ۱۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۴,۴۰۰ تومان

کتاب دیدگاههای نو در جغرافیای شهری 1

دیدگاههای نو در جغرافیای شهری 1

ناشر: سمت
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۹۵۰ تومان

کتاب هوا و اقلیم شناسی

هوا و اقلیم شناسی

ناشر: انتشارات کارنو
نویسنده:

قیمت : ۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳,۶۰۰ تومان