منو های سمت راست

کتاب ها » جغرافیا » جغرافیا

کتاب جغرافیای مخاطرات (مخاطرات انسانی و طبیعی)

جغرافیای مخاطرات (مخاطرات انسانی و طبیعی)

ناشر: انتشارات دانشگاه تبریز
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۱۵,۰۰۰ تومان

کتاب جغرافیای کاربردی و مکتبهای جغرافیایی

جغرافیای کاربردی و مکتبهای جغرافیایی

ناشر: انتشارات به نشر
نویسنده:

قیمت: ۳,۳۰۰ تومان

کتاب فتوگرامتری - اصول

فتوگرامتری - اصول

ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهی واحد اصفهان
نویسنده:

قیمت: ۳,۵۰۰ تومان

کتاب فتوگرامتری تحلیلی

فتوگرامتری تحلیلی

ناشر: انتشارات دانشگاه تهران
نویسنده:

قیمت: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب فتوگرامتری کاربردی

فتوگرامتری کاربردی

ناشر: انتشارات دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی
نویسنده:

قیمت: ۱۲,۰۰۰ تومان

کتاب مبانی فتوگرامتری (نقشه برداری هوایی)

مبانی فتوگرامتری (نقشه برداری هوایی)

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
نویسنده:

قیمت: ۲۴,۵۰۰ تومان

کتاب اندیشه های نو در فلسفۀ جغرافیا 1

اندیشه های نو در فلسفۀ جغرافیا 1

ناشر: موسسه جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی
نویسنده:

قیمت: ۱۵,۰۰۰ تومان

کتاب اندیشه های نو در فلسفۀ جغرافیا 2

اندیشه های نو در فلسفۀ جغرافیا 2

ناشر: موسسه جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی
نویسنده:

قیمت: ۱۳,۰۰۰ تومان

کتاب دیدگاههای نو در جغرافیای شهری 1

دیدگاههای نو در جغرافیای شهری 1

ناشر: انتشارات سمت
نویسنده:

قیمت: ۱۵,۵۰۰ تومان

کتاب هوا و اقلیم شناسی

هوا و اقلیم شناسی

ناشر: انتشارات کارنو
نویسنده:

قیمت: ۴,۰۰۰ تومان