منو های سمت راست

کتاب ها » جغرافیا » جغرافیا

کتاب مبانی جغرافیای روستایی

مبانی جغرافیای روستایی

ناشر: سمت
نویسنده:

قیمت : ۳,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳,۱۵۰ تومان

کتاب ژئومورفولوژی شهری

ژئومورفولوژی شهری

ناشر: انتشارات دانشگاه تهران
نویسنده:

قیمت : ۸,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۷,۶۵۰ تومان

کتاب ژئودزی و گرانی

ژئودزی و گرانی

ناشر: انتشارات دانشگاه تهران
نویسنده:

قیمت : ۴,۹۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴,۴۱۰ تومان

کتاب ژئودزی فیزیکی

ژئودزی فیزیکی

ناشر: انتشارات دانشگاه تهران
نویسنده:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب ُٕGEODESY : The Concepts

ُٕGEODESY : The Concepts

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
نویسنده:

قیمت : ۷,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۶,۷۵۰ تومان

کتاب ژئودزی پایه

ژئودزی پایه ویراست دوم

ناشر: انتشارات کتاب دانشگاهی
نویسنده:

قیمت : ۸,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۷,۶۵۰ تومان

کتاب اصول و مبانی جغرافیای شهری

اصول و مبانی جغرافیای شهری

ناشر: انتشارات قومس
نویسنده:

قیمت : ۱۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۴,۴۰۰ تومان

کتاب کاربرد آمار در جغرافیا

کاربرد آمار در جغرافیا

ناشر: انتشارات قومس
نویسنده:

قیمت : ۲۱,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۹۰۰ تومان

کتاب ژئومرفولوژی ایران

ژئومرفولوژی ایران

ناشر: انتشارات قومس
نویسنده:

قیمت : ۱۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۲,۶۰۰ تومان

کتاب مفهوم آمایش سرزمین

مفهوم آمایش سرزمین

ناشر: انتشارات رسا
نویسنده:

قیمت : ۷,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۶,۷۵۰ تومان

کتاب آمار و احتمالات در جغرافیا

آمار و احتمالات در جغرافیا

ناشر: انتشارات مهکامه
نویسنده:

قیمت : ۱۱,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۳۵۰ تومان

کتاب قلمرو و فلسفۀ جغرافیا

قلمرو و فلسفۀ جغرافیا

ناشر: انتشارات دانشگاه تهران
نویسنده:

قیمت : ۱۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۲,۶۰۰ تومان

کتاب مقدمه ای بر جغرافیای جمعیت

مقدمه ای بر جغرافیای جمعیت

ناشر: سمت
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۴,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴,۰۵۰ تومان

کتاب فلسفه جغرافیا

فلسفه جغرافیا

ناشر: موسسه جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی
نویسنده:

قیمت : ۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۸,۱۰۰ تومان

کتاب مخاطرات طبیعی

مخاطرات طبیعی

ناشر: انتشارات دانشگاه یزد
نویسنده:

قیمت : ۱۱,۷۵۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۵۷۵ تومان

کتاب جغرافیای اجتماعی شهرها

جغرافیای اجتماعی شهرها

ناشر: جهاد دانشگاهی
نویسنده:

قیمت : ۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۸,۱۰۰ تومان