منو های سمت راست

کتاب ها » جغرافیا » جغرافیا

کتاب ژئومورفولوژی شهری

ژئومورفولوژی شهری

ناشر: انتشارات دانشگاه تهران
نویسنده:

قیمت: ۸,۵۰۰ تومان

کتاب ژئودزی و گرانی

ژئودزی و گرانی

ناشر: انتشارات دانشگاه تهران
نویسنده:

قیمت: ۴,۹۰۰ تومان

کتاب ژئودزی فیزیکی

ژئودزی فیزیکی

ناشر: انتشارات دانشگاه تهران
نویسنده:

قیمت: ۲۵,۰۰۰ تومان

کتاب ُٕGEODESY : The Concepts

ُٕGEODESY : The Concepts

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
نویسنده:

قیمت: ۷,۵۰۰ تومان

کتاب ژئودزی پایه

ژئودزی پایه ویراست دوم

ناشر: انتشارات کتاب دانشگاهی
نویسنده:

قیمت: ۸,۵۰۰ تومان

کتاب اصول و مبانی جغرافیای شهری

اصول و مبانی جغرافیای شهری

ناشر: انتشارات قومس
نویسنده:

قیمت: ۱۶,۰۰۰ تومان

کتاب کاربرد آمار در جغرافیا

کاربرد آمار در جغرافیا

ناشر: انتشارات قومس
نویسنده:

قیمت: ۲۱,۰۰۰ تومان

کتاب ژئومرفولوژی ایران

ژئومرفولوژی ایران

ناشر: انتشارات قومس
نویسنده:

قیمت: ۱۴,۰۰۰ تومان

کتاب مفهوم آمایش سرزمین

مفهوم آمایش سرزمین

ناشر: انتشارات رسا
نویسنده:

قیمت: ۷,۵۰۰ تومان

کتاب آمار و احتمالات در جغرافیا

آمار و احتمالات در جغرافیا

ناشر: انتشارات مهکامه
نویسنده:

قیمت: ۱۱,۵۰۰ تومان

کتاب قلمرو و فلسفۀ جغرافیا

قلمرو و فلسفۀ جغرافیا

ناشر: انتشارات دانشگاه تهران
نویسنده:

قیمت: ۱۴,۰۰۰ تومان

کتاب مقدمه ای بر جغرافیای جمعیت

مقدمه ای بر جغرافیای جمعیت

ناشر: انتشارات سمت
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۴,۵۰۰ تومان

کتاب فلسفه جغرافیا

فلسفه جغرافیا

ناشر: موسسه جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی
نویسنده:

قیمت: ۹,۰۰۰ تومان

کتاب مخاطرات طبیعی

مخاطرات طبیعی

ناشر: انتشارات دانشگاه یزد
نویسنده:

قیمت: ۱۱,۷۵۰ تومان

کتاب جغرافیای اجتماعی شهرها

جغرافیای اجتماعی شهرها

ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهی
نویسنده:

قیمت: ۹,۰۰۰ تومان

کتاب جغرافیا و شهرشناسی

جغرافیا و شهرشناسی

ناشر: انتشارات دانشگاه تبریز
نویسنده:

قیمت: ۲۰,۰۰۰ تومان