منو های سمت راست

کتاب ها » جغرافیا » جغرافیا

کتاب سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی

سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی

ناشر: انتشارات دانشگاهی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲,۷۰۰ تومان

کتاب پردازش کامپیوتری تصاویر سنجش از دور

پردازش کامپیوتری تصاویر سنجش از دور

ناشر: انتشارات دانشگاه تهران
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب جغرافیای شهری

جغرافیای شهری

ناشر: اندیشه های گوهربار
نویسنده:

قیمت : ۴,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴,۰۵۰ تومان

کتاب مبانی جغرافیای روستایی

مبانی جغرافیای روستایی

ناشر: سمت
نویسنده:

قیمت : ۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵,۴۰۰ تومان

کتاب اکولوژی شهری (جغرافیای گیاهی شهری و روستایی)

اکولوژی شهری (جغرافیای گیاهی شهری و روستایی)

ناشر: انتشارات دانشگاه بوعلی سینا
نویسنده:

قیمت : ۸,۶۰۰ تومان
قیمت فروش: ۷,۷۴۰ تومان

کتاب ژئودزی و کارتوگرافی ریاضی

ژئودزی و کارتوگرافی ریاضی

ناشر: آزاده
نویسنده:

قیمت : ۳,۸۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳,۴۲۰ تومان

کتاب جغرافیای صنعتی و حمل و نقل

جغرافیای صنعتی و حمل و نقل

ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهی واحد اصفهان
نویسنده:

قیمت : ۱,۶۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱,۴۴۰ تومان

کتاب مرفولوژی شهری - جغرافیا، آمایش و معماری شهر

مرفولوژی شهری - جغرافیا، آمایش و معماری شهر

ناشر: انتشارات دانشگاه هنر
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۵,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴,۹۵۰ تومان

کتاب کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی شهری و روستایی

کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی شهری و روستایی

ناشر: سمت
نویسنده:

قیمت : ۱۴,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۰۵۰ تومان

کتاب اقلیم شناسی

اقلیم شناسی

ناشر: انتشارات دانشگاه تهران
نویسنده:

قیمت : ۱۰,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۴۵۰ تومان

کتاب برنامه ریزی مقابله با مخاطرات انسانی

برنامه ریزی مقابله با مخاطرات انسانی

ناشر: انتشارات دانشگاه یزد
نویسنده:

قیمت : ۶,۸۵۰ تومان
قیمت فروش: ۶,۱۶۵ تومان

کتاب تحلیل جمعیت شناختی

تحلیل جمعیت شناختی

ناشر: سمت
نویسنده:

قیمت : ۳,۸۵۰ تومان
قیمت فروش: ۳,۴۶۵ تومان

کتاب مجموعه مباحث و روشهای شهرسازی - جغرافیا

مجموعه مباحث و روشهای شهرسازی - جغرافیا

ناشر: انتشارات شهیدی
نویسنده:

قیمت : ۷,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۶,۷۵۰ تومان

کتاب جغرافیا - ترکیبی نو (جلد اول)

جغرافیا - ترکیبی نو (جلد اول)

ناشر: سمت
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۷,۲۰۰ تومان

کتاب مبانی جغرافیای روستایی

مبانی جغرافیای روستایی

ناشر: سمت
نویسنده:

قیمت : ۳,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳,۱۵۰ تومان