منو های سمت راست

کتاب ها » جغرافیا » جغرافیا

کتاب پردازش کامپیوتری تصاویر سنجش از دور

پردازش کامپیوتری تصاویر سنجش از دور

ناشر: انتشارات دانشگاه تهران
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان

کتاب جغرافیای شهری

جغرافیای شهری

ناشر: اندیشه های گوهربار
نویسنده:

قیمت: ۴,۵۰۰ تومان

کتاب مبانی جغرافیای روستایی

مبانی جغرافیای روستایی

ناشر: انتشارات سمت
نویسنده:

قیمت: ۳,۵۰۰ تومان

کتاب اکولوژی شهری (جغرافیای گیاهی شهری و روستایی)

اکولوژی شهری (جغرافیای گیاهی شهری و روستایی)

ناشر: انتشارات دانشگاه بوعلی سینا
نویسنده:

قیمت: ۸,۶۰۰ تومان

کتاب جغرافیای صنعتی و حمل و نقل

جغرافیای صنعتی و حمل و نقل

ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهی واحد اصفهان
نویسنده:

قیمت: ۱,۶۰۰ تومان

کتاب مرفولوژی شهری - جغرافیا، آمایش و معماری شهر

مرفولوژی شهری - جغرافیا، آمایش و معماری شهر

ناشر: انتشارات دانشگاه هنر
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۵,۵۰۰ تومان

کتاب اقلیم شناسی

اقلیم شناسی

ناشر: انتشارات دانشگاه تهران
نویسنده:

قیمت: ۱۰,۵۰۰ تومان

کتاب برنامه ریزی مقابله با مخاطرات انسانی

برنامه ریزی مقابله با مخاطرات انسانی

ناشر: انتشارات دانشگاه یزد
نویسنده:

قیمت: ۶,۸۵۰ تومان

کتاب تحلیل جمعیت شناختی

تحلیل جمعیت شناختی

ناشر: انتشارات سمت
نویسنده:

قیمت: ۳,۸۵۰ تومان

کتاب مجموعه مباحث و روشهای شهرسازی - جغرافیا

مجموعه مباحث و روشهای شهرسازی - جغرافیا

ناشر: انتشارات شهیدی
نویسنده:

قیمت: ۷,۵۰۰ تومان

کتاب جغرافیا - ترکیبی نو (جلد اول)

جغرافیا - ترکیبی نو (جلد اول)

ناشر: انتشارات سمت
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۸,۰۰۰ تومان

کتاب مبانی جغرافیای روستایی

مبانی جغرافیای روستایی

ناشر: انتشارات سمت
نویسنده:

قیمت: ۳,۵۰۰ تومان