منو های سمت راست

کتاب ها » معماری، شهرسازی و جغرافیا » مهندسی معماری » نور در معماری

کتاب طراحی نورپردازی برای محیط های آموزشی

طراحی نورپردازی برای محیط های آموزشی

ناشر: انتشارات طحان
نویسنده:

قیمت : ۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۱,۵۰۰ تومان

کتاب نورپردازی در معماری

نورپردازی در معماری

ناشر: انتشارات علم و دانش
نویسنده:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب نورپردازی معماری

نورپردازی معماری

ناشر: اول و آخر
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۴,۸۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۳۲۰ تومان

کتاب طراحی نظارت و اجرا در مهندسی روشنایی و نورپردازی

طراحی نظارت و اجرا در مهندسی روشنایی و نورپردازی

ناشر: پرتو نگار توس
نویسنده:

قیمت : ۶۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵۴,۰۰۰ تومان

کتاب کلید مهندسی طراحی و محاسبات روشنایی با DLALux

کلید مهندسی طراحی و محاسبات روشنایی با DLALux

ناشر: انتشارات سها دانش
نویسنده:

قیمت : ۸,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۷,۶۵۰ تومان

کتاب شیشه و تجلی نورو رنگ هم نشینی نور رنگ وشیشه

شیشه و تجلی نورو رنگ هم نشینی نور رنگ وشیشه

ناشر: انتشارات بیهق کتاب
نویسنده:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب معماری و روشنایی

معماری و روشنایی

ناشر: انتشارات دانشگاه تهران
نویسنده:

قیمت : ۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۸,۱۰۰ تومان

کتاب نورپردازی بی نقص - در طراحی فضاهای مسکونی

نورپردازی بی نقص - در طراحی فضاهای مسکونی

ناشر: انتشارات هنر معماری قرن
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب اصول و مبانی نورپردازی در معماری

اصول و مبانی نورپردازی در معماری

قیمت : ۲۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۱,۶۰۰ تومان

کتاب طراحی نورپردازی برای محیط های آموزشی

طراحی نورپردازی برای محیط های آموزشی

ناشر: انتشارات طحان
نویسنده:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب اصول طراحی روشنایی بیرونی

اصول طراحی روشنایی بیرونی

ناشر: انتشارات طراح
نویسنده:

قیمت : ۳۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۰,۰۰۰ تومان

کتاب مبانی نظری نورپردازی

مبانی طراحی نورپردازی

ناشر: انتشارات خاک
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۸,۸۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۵,۹۰۰ تومان

کتاب روشنایی و نورپردازی در معماری

روشنایی و نورپردازی در معماری

ناشر: انتشارات دایره صنعت
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۴,۴۰۰ تومان

کتاب طراحی روشنایی و آموزش ارم افزار DAILux

طراحی روشنایی و آموزش ارم افزار DAILux

ناشر: انتشارات طراح
نویسنده:

قیمت : ۲۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۱,۶۰۰ تومان