منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی معماری » معماری ایرانی

کتاب مبانی طراحی اقلیمی شهر آستارا

مبانی طراحی اقلیمی شهر آستارا

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۲۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۰,۰۰۰ تومان

کتاب معماری ایران باستان

معماری ایران باستان

ناشر: انتشارات دایره دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۷,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۵,۷۵۰ تومان

کتاب سیر تحول معماری ایران از دوره تیموری تا دوره معاصر جلد دوم

سیر تحول معماری ایران از دوره تیموری تا دوره معاصر جلد دوم

ناشر: انتشارات سروش دانش
نویسنده:

قیمت : ۴۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۹,۶۰۰ تومان

کتاب آشنایی با معماری اسلامی ایران

آشنایی با معماری اسلامی ایران

ناشر: انتشارات نغمه نواندیش
نویسنده:

قیمت : ۲۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۵,۲۰۰ تومان

کتاب سبک شناسی معماری ایرانی

سبک شناسی معماری ایرانی

ناشر: مؤلف
نویسنده:

قیمت : ۲۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۶,۱۰۰ تومان

کتاب معماری مساجد ایران - در سده های نخستین اسلامی

معماری مساجد ایران - در سده های نخستین اسلامی

ناشر: امیرکبیر
نویسنده:

قیمت : ۵,۱۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴,۵۹۰ تومان

کتاب بناهای چهارتاقی ایران

بناهای چهارتاقی ایران

ناشر: جهاد دانشگاهی
نویسنده:

قیمت : ۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۰۰۰ تومان

کتاب مساجد اولیه ایران - از آغاز تا دوره حکومت سلجوقیان

مساجد اولیه ایران - از آغاز تا دوره حکومت سلجوقیان

ناشر: انتشارات پازینه
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۱,۵۰۰ تومان

کتاب فرم، فضا و نظم در معماری ایران

فرم، فضا و نظم در معماری ایران

ناشر: انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران
نویسنده:

قیمت : ۲۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۹,۸۰۰ تومان

کتاب فن شناسی معماری ایران

فن شناسی معماری ایران

ناشر: انتشارات دانشگاه تهران
نویسنده:

قیمت : ۴۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۶,۰۰۰ تومان

کتاب تاریخچه و شیوه های معماری در ایران

تاریخچه و شیوه های معماری در ایران

ناشر: انتشارات پشوتن
نویسنده:

قیمت : ۲۲,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۰,۲۵۰ تومان

کتاب باستان شناسی و هنر دوران تاریخی - ماد، هخامنشی، اشکانی، ساسانی

باستان شناسی و هنر دوران تاریخی - ماد، هخامنشی، اشکانی، ساسانی

ناشر: انتشارات مارلیک
نویسنده:

قیمت : ۲۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۵,۲۰۰ تومان

کتاب نگاهی به پیدایی معماری نو در ایران

نگاهی به پیدایی معماری نو در ایران

ناشر: انتشارات فضا
نویسنده:

قیمت : ۵۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۵,۰۰۰ تومان

کتاب اصل ها و خوانش معماری ایرانی

اصل ها و خوانش معماری ایرانی

ناشر: انتشارات فضا
نویسنده:

قیمت : ۶۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵۵,۸۰۰ تومان

کتاب معماری بومی و اقلیمی ایران

معماری بومی و اقلیمی ایران

ناشر: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
نویسنده:

قیمت : ۴,۷۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴,۲۳۰ تومان

کتاب کروکی هایی از معماری ایران

کروکی هایی از معماری ایران

ناشر: انتشارات یساولی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۲,۶۰۰ تومان