منو های سمت راست

کتاب ها » معماری، شهرسازی و جغرافیا » مهندسی معماری » معماری ایرانی

کتاب شهر فرنگ

شهر فرنگ

ناشر: مورخان
نویسنده:

قیمت : ۲۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۰,۷۰۰ تومان

کتاب معماری معاصر ایران

معماری معاصر ایران

ناشر: هنر معماری
نویسنده:

قیمت : ۲۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۹۰,۰۰۰ تومان

کتاب معماری  معاصر ایران (IRAN CONTEMPORARY ARCHITECTURE)

معماری معاصر ایران (IRAN CONTEMPORARY ARCHITECTURE)

ناشر: انتشارات آبان
نویسنده:

قیمت : ۴۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۷۸,۰۰۰ تومان

کتاب معماری منظر در آثار معماران معاصر ایران

معماری منظر در آثار معماران معاصر ایران

ناشر: جهاد دانشگاهی واحد قزوین
نویسنده:

قیمت : ۲۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۱,۶۰۰ تومان

کتاب مبانی طراحی اقلیمی شهر آستارا

مبانی طراحی اقلیمی شهر آستارا

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۲۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۹,۸۰۰ تومان

کتاب معماری ایران باستان

معماری ایران باستان

ناشر: انتشارات دایره دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۷,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۵,۷۵۰ تومان

کتاب سیر تحول معماری ایران از دوره تیموری تا دوره معاصر جلد دوم

سیر تحول معماری ایران از دوره تیموری تا دوره معاصر جلد دوم

ناشر: انتشارات سروش دانش
نویسنده:

قیمت : ۴۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۹,۶۰۰ تومان

کتاب آشنایی با معماری اسلامی ایران

آشنایی با معماری اسلامی ایران

ناشر: انتشارات نغمه نواندیش
نویسنده:

قیمت : ۴۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۱,۴۰۰ تومان

کتاب سبک شناسی معماری ایرانی

سبک شناسی معماری ایرانی

ناشر: مؤلف
نویسنده:

قیمت : ۳۸,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۴,۷۰۰ تومان

کتاب معماری مساجد ایران - در سده های نخستین اسلامی

معماری مساجد ایران - در سده های نخستین اسلامی

ناشر: امیرکبیر
نویسنده:

قیمت : ۵,۱۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴,۵۹۰ تومان

کتاب بناهای چهارتاقی ایران

بناهای چهارتاقی ایران

ناشر: جهاد دانشگاهی
نویسنده:

قیمت : ۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۰۰۰ تومان

کتاب مساجد اولیه ایران - از آغاز تا دوره حکومت سلجوقیان

مساجد اولیه ایران - از آغاز تا دوره حکومت سلجوقیان

ناشر: انتشارات پازینه
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۱,۵۰۰ تومان

کتاب فرم، فضا و نظم در معماری ایران

فرم، فضا و نظم در معماری ایران

ناشر: انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران
نویسنده:

قیمت : ۲۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۹,۸۰۰ تومان

کتاب فن شناسی معماری ایران

فن شناسی معماری ایران

ناشر: انتشارات دانشگاه تهران
نویسنده:

قیمت : ۶۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵۵,۸۰۰ تومان

کتاب تاریخچه و شیوه های معماری در ایران

تاریخچه و شیوه های معماری در ایران

ناشر: انتشارات پشوتن
نویسنده:

قیمت : ۲۲,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۰,۲۵۰ تومان