منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی معماری » معماری جهان

کتاب سیری در مفاهیم معماری غرب

سیری در مفاهیم معماری غرب

ناشر: اول و آخر
نویسنده:

قیمت: ۲۵,۸۰۰ تومان

کتاب معماری اسلامی در قاهره

معماری اسلامی در قاهره

ناشر: انتشارات متن
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۱۵,۵۰۰ تومان

کتاب شکل گیری معماری در تجارب ایران و غرب

شکل گیری معماری در تجارب ایران و غرب

ناشر: انتشارات فضا
نویسنده:

قیمت: ۴۰,۰۰۰ تومان

کتاب شهرهای تاریخی در سرزمین های اسلامی

شهرهای تاریخی در سرزمین های اسلامی

ناشر: انتشارات چهارطاق
نویسنده:

قیمت: ۱۲,۰۰۰ تومان

کتاب هویت در معماری معاصر جهان

هویت در معماری معاصر جهان

ناشر: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
نویسنده:

قیمت: ۳,۸۰۰ تومان

کتاب فضاهای جدید در بافتهای تاریخی

فضاهای جدید در بافتهای تاریخی

ناشر: انتشارات چهارطاق
نویسنده:

قیمت: ۱۷,۰۰۰ تومان

کتاب معماری معاصر جهان -2

معماری معاصر جهان -2

ناشر: انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران
نویسنده:

قیمت: ۷,۰۰۰ تومان

کتاب معماری معاصر -1

معماری معاصر -1

ناشر: انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران
نویسنده:

قیمت: ۱۵,۰۰۰ تومان

کتاب شاهکارهای معماری خانه های شهری جهان - در قرن بیستم

شاهکارهای معماری خانه های شهری جهان - در قرن بیستم

ناشر: انتشارات کتاب دهخدا
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۲۵,۰۰۰ تومان

کتاب سیر اندیشه معماری

سیر اندیشه معماری

ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهی واحد تهران
نویسنده:

قیمت: ۲۵,۰۰۰ تومان