منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی معماری » معماری جهان

کتاب سیری در مفاهیم معماری غرب

سیری در مفاهیم معماری غرب

ناشر: اول و آخر
نویسنده:

قیمت : ۲۵,۸۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۳,۲۲۰ تومان

کتاب معماری اسلامی در قاهره

معماری اسلامی در قاهره

ناشر: انتشارات متن
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۵,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۹۵۰ تومان

کتاب تاریخ معماری جهان

تاریخ معماری جهان

قیمت : ۱۶۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۴۸,۵۰۰ تومان

کتاب سیری در تجارب مرمت شهری - از ونیز تا شیراز

سیری در تجارب مرمت شهری - از ونیز تا شیراز

ناشر: انتشارات فضا
نویسنده:

قیمت : ۱۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۴,۴۰۰ تومان

کتاب شکل گیری معماری در تجارب ایران و غرب

شکل گیری معماری در تجارب ایران و غرب

ناشر: انتشارات فضا
نویسنده:

قیمت : ۴۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۶,۰۰۰ تومان

کتاب شهرهای تاریخی در سرزمین های اسلامی

شهرهای تاریخی در سرزمین های اسلامی

ناشر: انتشارات چهارطاق
نویسنده:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب هویت در معماری معاصر جهان

هویت در معماری معاصر جهان

ناشر: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
نویسنده:

قیمت : ۳,۸۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳,۴۲۰ تومان

کتاب فضاهای جدید در بافتهای تاریخی

فضاهای جدید در بافتهای تاریخی

ناشر: انتشارات چهارطاق
نویسنده:

قیمت : ۱۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۵,۳۰۰ تومان

کتاب گامی به سوی اندیشه های معماری

گامی به سوی اندیشه های معماری

ناشر: انتشارات سعیده
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۶,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵,۸۵۰ تومان

کتاب معماری معاصر جهان -2

معماری معاصر جهان -2

ناشر: انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران
نویسنده:

قیمت : ۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۶,۳۰۰ تومان

کتاب معماری معاصر -1

معماری معاصر -1

ناشر: انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب شاهکارهای معماری معاصر - پژوهشی در گونه بندی پلان

شاهکارهای معماری معاصر - پژوهشی در گونه بندی پلان

ناشر: کتاب وارش
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب شاهکارهای معماری خانه های شهری جهان - در قرن بیستم

شاهکارهای معماری خانه های شهری جهان - در قرن بیستم

ناشر: انتشارات کتاب دهخدا
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب شاهکارهای معماری مسکونی جهان - در قرن بیستم

شاهکارهای معماری مسکونی جهان - در قرن بیستم

ناشر: کتاب وارش
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب سیر اندیشه معماری

سیر اندیشه معماری

ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهی واحد تهران
نویسنده:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان