منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی معماری » معماری روستایی

کتاب از معماری روستایی ایران

از معماری روستایی ایران

ناشر: اول و آخر
نویسنده:

قیمت: ۱۴,۸۰۰ تومان

کتاب تاملاتی بر بافت و معماری روستایی

تاملاتی بر بافت و معماری روستایی

ناشر: جهاد دانشگاهی
نویسنده:

قیمت: ۲۰,۰۰۰ تومان

کتاب خشت و دل - شناخت و تحلیل روستا

خشت و دل - شناخت و تحلیل روستا

ناشر: انتشارات سروش دانش
نویسنده:

قیمت: ۲۵,۰۰۰ تومان

کتاب روستا 1

روستا 1

ناشر: صانعی شهمیرزادی
نویسنده:

قیمت: ۹,۵۰۰ تومان

کتاب آسیب شناسی معماری روستایی - به سوی سکونتگاه مطلوب

آسیب شناسی معماری روستایی - به سوی سکونتگاه مطلوب

ناشر: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی
نویسنده:

قیمت: ۴,۵۰۰ تومان

کتاب خانه های روستایی ایران

خانه های روستایی ایران

ناشر: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
نویسنده:

قیمت: ۲۵,۰۰۰ تومان

کتاب معماری روستایی 1-2

معماری روستایی 1-2

ناشر: انتشارات علم و دانش
نویسنده:

قیمت: ۱۲,۰۰۰ تومان

کتاب در آمدی بر شناخت معماری روستایی ایران

در آمدی بر شناخت معماری روستایی ایران

ناشر: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی
نویسنده:

قیمت: ۱۵,۰۰۰ تومان