منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی معماری » مدیریت پروژه

کتاب مدیریت کارگاهی در مدیریت پروژه و ساخت

مدیریت کارگاهی در مدیریت پروژه و ساخت

ناشر: انتشارات سیرنگ
نویسنده:

قیمت: ۲۸,۰۰۰ تومان

کتاب مدیریت استراتژیک پروژه

مدیریت استراتژیک پروژه

ناشر: انتشارات دانشگاه تهران
نویسنده:

قیمت: ۳۵,۰۰۰ تومان

کتاب مدیریت پروژه

مدیریت پروژه

ناشر: انتشارات دانشگاه تهران
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۴۰,۰۰۰ تومان

کتاب روش های اجرای پروژه

روش های اجرای پروژه

ناشر: انتشارات دانشگاه تهران
نویسنده:

قیمت: ۲۵,۰۰۰ تومان

کتاب روش طرح و ساخت

روش طرح و ساخت

ناشر: انتشارات دانشگاه تهران
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب سیستم های اجرای پروژه

سیستم های اجرای پروژه

ناشر: انتشارات دانشگاه تهران
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۱۲,۰۰۰ تومان

کتاب فناوری های نوین ساختمانی

فناوری های نوین ساختمانی

ناشر: انتشارات دانشگاه تهران
نویسنده:

قیمت: ۲۲,۰۰۰ تومان

کتاب ساختمان ها چگونه عمل میکنند

ساختمان ها چگونه عمل میکنند

ناشر: انتشارات دانشگاه تهران
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۲۰,۰۰۰ تومان

کتاب مدیریت پروژه های صنعتی

مدیریت پروژه های صنعتی

ناشر: انتشارات دانشگاه تهران
نویسنده:

قیمت: ۱۵,۰۰۰ تومان

کتاب فناوری اطلاعات (IT)

فناوری اطلاعات (IT)

ناشر: انتشارات دانشگاه تهران
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۱۲,۰۰۰ تومان