منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی معماری » آثار مشاهیر معماری

کتاب لبیوس وودز:یک ااگئو

لبیوس وودز:یک ااگئو

ناشر: کتابکده کسری
نویسنده:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب کامران دیبا و معماری انسان دوستانه

کامران دیبا و معماری انسان دوستانه

ناشر: انتشارات هنر معماری قرن
نویسنده:

قیمت : ۵۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۵,۰۰۰ تومان

کتاب شاهکارهای معماری معاصر - پژوهشی در گونه بندی پلان

شاهکارهای معماری معاصر - پژوهشی در گونه بندی پلان

ناشر: کتاب وارش
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب شاهکارهای معماری خانه های شهری جهان - در قرن بیستم

شاهکارهای معماری خانه های شهری جهان - در قرن بیستم

ناشر: انتشارات کتاب دهخدا
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب شاهکارهای معماری مسکونی جهان - در قرن بیستم

شاهکارهای معماری مسکونی جهان - در قرن بیستم

ناشر: کتاب وارش
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب گزیده آثار استاد اصفر شعر باف - گره و کاربندی

گزیده آثار استاد اصغر شعر باف - گره و کاربندی

ناشر: انتشارات فرهنگستان هنر
نویسنده:

قیمت : ۳,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳,۱۵۰ تومان

کتاب معماری ایرح کلانتری

معماری ایرج کلانتری

ناشر: انتشارات دید
نویسنده:

قیمت : ۵۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۹,۵۰۰ تومان

کتاب تجزیه و تحلیل آثار معماران مشهور جهان

تجزیه و تحلیل آثار معماران مشهور جهان

ناشر: انتشارات فخراکیا
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۱,۶۰۰ تومان

کتاب معرفی هفت معمار

معرفی هفت معمار

ناشر: انتشارات پردازشگران
نویسنده:

قیمت : ۱۶,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۴,۸۵۰ تومان

کتاب اسکیس + راندو

اسکیس + راندو

ناشر: انتشارات خاک
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۹,۸۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۷,۸۲۰ تومان

کتاب 50 معمار که باید آنها را بشنایسم

50 معمار که باید آنها را بشنایسم

ناشر: انتشارات مقدس
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۱,۸۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۶۲۰ تومان

کتاب اکنون معماری

اکنون معماری

ناشر: انتشارات سروش دانش
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۳,۹۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۲,۵۱۰ تومان

کتاب نقد و معرفی معماری دیکانستراکشن

نقد و معرفی معماری دیکانستراکشن

ناشر: انتشارات دانشگاه تهران
نویسنده:

قیمت : ۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵,۴۰۰ تومان

کتاب ریکاردو لگورتا (معماری به شادمانی باز میگردد)

ریکاردو لگورتا (معماری به شادمانی باز میگردد)

ناشر: کتابکده کسری
نویسنده:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب اندیشه معماران معاصر ایران 1

اندیشه معماران معاصر ایران 1

ناشر: انتشارات فرهنگ صبا
نویسنده:

قیمت : ۷,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۶,۷۵۰ تومان

کتاب زاها حدید (بناها و پروژه ها)

زاها حدید (بناها و پروژه ها)

ناشر: انتشارات چهارحوض
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۴۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۰,۵۰۰ تومان