منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی معماری » آثار مشاهیر معماری

کتاب لبیوس وودز:یک ااگئو

لبیوس وودز:یک ااگئو

ناشر: کتابکده کسری
نویسنده:

قیمت: ۳۰,۰۰۰ تومان

کتاب کامران دیبا و معماری انسان دوستانه

کامران دیبا و معماری انسان دوستانه

ناشر: انتشارات هنر معماری قرن
نویسنده:

قیمت: ۵۰,۰۰۰ تومان

کتاب شاهکارهای معماری خانه های شهری جهان - در قرن بیستم

شاهکارهای معماری خانه های شهری جهان - در قرن بیستم

ناشر: انتشارات کتاب دهخدا
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۲۵,۰۰۰ تومان

کتاب گزیده آثار استاد اصفر شعر باف - گره و کاربندی

گزیده آثار استاد اصغر شعر باف - گره و کاربندی

ناشر: انتشارات فرهنگستان هنر
نویسنده:

قیمت: ۳,۵۰۰ تومان

کتاب معماری ایرح کلانتری

معماری ایرج کلانتری

ناشر: انتشارات دید
نویسنده:

قیمت: ۵۵,۰۰۰ تومان

کتاب معرفی هفت معمار

معرفی هفت معمار

ناشر: انتشارات پردازشگران
نویسنده:

قیمت: ۱۶,۵۰۰ تومان

کتاب اسکیس + راندو

اسکیس + راندو

ناشر: انتشارات خاک
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۱۹,۸۰۰ تومان

کتاب اکنون معماری

اکنون معماری

ناشر: انتشارات سروش دانش
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۱۳,۹۰۰ تومان

کتاب نقد و معرفی معماری دیکانستراکشن

نقد و معرفی معماری دیکانستراکشن

ناشر: انتشارات دانشگاه تهران
نویسنده:

قیمت: ۶,۰۰۰ تومان

کتاب اندیشه معماران معاصر ایران 1

اندیشه معماران معاصر ایران 1

ناشر: انتشارات فرهنگ صبا
نویسنده:

قیمت: ۷,۵۰۰ تومان

کتاب زاها حدید (بناها و پروژه ها)

زاها حدید (بناها و پروژه ها)

ناشر: انتشارات چهارحوض
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۲۷,۰۰۰ تومان