منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی عمران » قراردادها و مدیریت پیمان

کتاب مصوبات شورای اسلامی شهرها

مصوبات شورای اسلامی شهرها

ناشر: نوآور
نویسنده:

قیمت : ۶۱,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵۵,۰۰۰ تومان

کتاب مدیریت مهندسی ساختمان

مدیریت مهندسی ساختمان

ناشر: نوآور
نویسنده:

قیمت : ۵۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵۱,۳۰۰ تومان

کتاب وظایف شورای اسلامی شهرها

وظایف شورای اسلامی شهرها

ناشر: نوآور
نویسنده:

قیمت : ۲۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۳,۴۰۰ تومان

کتاب مدیریت مالی و حسابداری پروژه های عمرانی (جلد اول)

مدیریت مالی و حسابداری پروژه های عمرانی (جلد اول)

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۱,۵۰۰ تومان

کتاب انحلال و ابطال قرارداد در شرایط عمومی پیمان

انحلال و ابطال قرارداد در شرایط عمومی پیمان

ناشر: انتشارات جنگل (جاودانه)
نویسنده:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب 500 نکته کاربردی برای مهندسان عمران و پیمانکاران

500 نکته کاربردی برای مهندسان عمران و پیمانکاران

ناشر: نوآور
نویسنده:

قیمت : ۳۱,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۸,۰۰۰ تومان

کتاب شرح نکات فنی در پیمان های عمرانی

شرح نکات فنی در پیمان های عمرانی

ناشر: کتاب وارش
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب موافقتنامه شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان نشریه شماره 4311

موافقتنامه شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان نشریه شماره 4311

ناشر: انتشارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
نویسنده:

قیمت: ۸,۰۰۰ تومان

کتاب دستیار مهندسی مشاور در امور نظارت، پیمان و رسیدگی

دستیار مهندسی مشاور در امور نظارت، پیمان و رسیدگی

ناشر: انتشارات فدک ایساتیس
نویسنده:

قیمت : ۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۸,۱۰۰ تومان

کتاب اصول مدیریت ساخت و آنالیز بهاء ساختمان

اصول مدیریت ساخت و آنالیز بهاء ساختمان

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۴۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۳,۲۰۰ تومان

کتاب دستیار مهندسان مجری وناظر 1

دستیار مهندسان مجری وناظر 1

قیمت : ۱۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۵,۳۰۰ تومان

کتاب دستیار مهندسان مجری وناظر 3

دستیار مهندسان مجری وناظر 3

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب قرارداد ومدیریت ادعا

قرارداد ومدیریت ادعا

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۱,۵۰۰ تومان

کتاب اصول، مقررات و روش های مدیریت پیمان طرح های عمرانی

اصول، مقررات و روش های مدیریت پیمان طرح های عمرانی

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۵۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۹,۵۰۰ تومان

کتاب چک لیست های کارگاهی عملیات ساختمانی

چک لیست های کارگاهی عملیات ساختمانی

ناشر: نوآور
نویسنده:

قیمت : ۱۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۵,۳۰۰ تومان