منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی عمران » مهندسی ترافیک و حمل و نقل

کتاب حمل و نقل ریلی

حمل و نقل ریلی

ناشر: انتشارات سها دانش
نویسنده:

قیمت : ۵۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۵,۰۰۰ تومان

کتاب محیط زیست و حمل و نقل شهری پایدار

محیط زیست و حمل و نقل شهری پایدار

ناشر: نشر تالاب
نویسنده:

قیمت : ۱۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۶,۲۰۰ تومان

کتاب تحلیل تقاضای حمل و نقل

تحلیل تقاضای حمل و نقل

ناشر: انتشارات دانشگاه تربیت مدرس
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۵۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۵,۰۰۰ تومان

کتاب مهندسی ترافیک جلد اول

مهندسی ترافیک جلد اول

ناشر: شرکت ایده پردازان فن و هنر
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۵,۲۰۰ تومان

کتاب مهندسی راه و ترافیک جلد اول

مهندسی راه و ترافیک جلد اول

ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهی (واحد تهران)
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۶,۲۰۰ تومان

کتاب مهندسی ترافیک

مهندسی ترافیک

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۵,۳۰۰ تومان

کتاب مهندسی ایمنی و ترافیک

مهندسی ایمنی و ترافیک

قیمت : ۳۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۸,۸۰۰ تومان

کتاب مدیریت حمل ونقل شهری پایدار

مدیریت حمل ونقل شهری پایدار

ناشر: انتشارات پرهام نقش
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۵,۱۰۰ تومان

کتاب مهندسی راه وترابری برنامه ریزی حمل ونقل (جلددوم)

مهندسی راه وترابری برنامه ریزی حمل ونقل (جلددوم)

ناشر: انتشارات دانشگاه زنجان
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۲,۶۰۰ تومان

کتاب مهندسی راه وترابری مهندسی ترافیک پیشرفته (جلداول)

مهندسی راه وترابری مهندسی ترافیک پیشرفته (جلداول)

ناشر: انتشارات دانشگاه زنجان
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۵,۱۰۰ تومان

کتاب مقدمه ای بر مهندسی ترافیک

مقدمه ای بر مهندسی ترافیک

ناشر: انتشارات کتاب آوا
نویسنده:

قیمت : ۱۱,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۹۰۰ تومان

کتاب مهندسی ترابری و ترافیک (جلد اول و دوم)

مهندسی ترابری و ترافیک (جلد اول و دوم)

ناشر: انتشارات دانشگاه تربیت مدرس
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۷۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۷۰,۲۰۰ تومان

کتاب نقش حمل و نقل در تخلیه اضطراری

نقش حمل و نقل در تخلیه اضطراری

ناشر: انتشارات دانشگاه امام حسین (ع)
نویسنده:

قیمت : ۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۰۰۰ تومان

کتاب تجزیه و تحلیل مسائل ترافیک

تجزیه و تحلیل مسائل ترافیک

ناشر: انتشارات ارکان دانش
نویسنده:

قیمت : ۱,۱۵۰ تومان
قیمت فروش: ۱,۰۳۵ تومان