منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی عمران » مهندسی ترافیک و حمل و نقل

کتاب طراحی فرودگاه حمل و نقل (پایاینه صادرات محصولات کشاورزی وگلخانه ای )

طراحی فرودگاه حمل و نقل (پایاینه صادرات محصولات کشاورزی وگلخانه ای )

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۷۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۶۷,۵۰۰ تومان

کتاب ایمنی جاده ای

ایمنی جاده ای

ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهی استان کرمان
نویسنده:

قیمت : ۲۸,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۶,۰۰۰ تومان

کتاب بازارشناسی حمل و نقل جاده ای

بازارشناسی حمل و نقل جاده ای

ناشر: انتشارات ساکو
نویسنده:

قیمت : ۳۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۱,۶۰۰ تومان

کتاب راهنمای توسعه تسهیلات دوچرخه

راهنمای توسعه تسهیلات دوچرخه

ناشر: پژوهشگاه حمل و نقل طراحان پارسه
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۶,۲۰۰ تومان

کتاب مجموعه گزارشهای UITP (با رویکرد حمل و نقل عمومی و تاثیر آن بر سفرهای شهری)

مجموعه گزارشهای UITP (با رویکرد حمل و نقل عمومی و تاثیر آن بر سفرهای شهری)

ناشر: پژوهشگاه حمل و نقل طراحان پارسه
نویسنده:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب راهنمای ظرفیت راه ها (جریان غیر متقطع)

راهنمای ظرفیت راه ها (جریان غیر منقطع)

ناشر: پژوهشگاه حمل و نقل طراحان پارسه
نویسنده:

قیمت : ۴۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۰,۵۰۰ تومان

کتاب حمل و نقل ریلی

حمل و نقل ریلی

ناشر: انتشارات سها دانش
نویسنده:

قیمت : ۵۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۵,۰۰۰ تومان

کتاب محیط زیست و حمل و نقل شهری پایدار

محیط زیست و حمل و نقل شهری پایدار

ناشر: نشر تالاب
نویسنده:

قیمت : ۲۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۳,۴۰۰ تومان

کتاب تحلیل تقاضای حمل و نقل

تحلیل تقاضای حمل و نقل

ناشر: انتشارات دانشگاه تربیت مدرس
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۵۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۵,۰۰۰ تومان

کتاب مهندسی ترافیک جلد اول

مهندسی ترافیک جلد اول

ناشر: شرکت ایده پردازان فن و هنر
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۵,۲۰۰ تومان

کتاب مهندسی راه و ترافیک جلد اول

مهندسی راه و ترافیک جلد اول

ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهی (واحد تهران)
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۶,۲۰۰ تومان

کتاب مهندسی ترافیک

مهندسی ترافیک

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۵,۳۰۰ تومان

کتاب مهندسی ایمنی و ترافیک

مهندسی ایمنی و ترافیک

قیمت : ۴۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۳,۲۰۰ تومان

کتاب مدیریت حمل ونقل شهری پایدار

مدیریت حمل ونقل شهری پایدار

ناشر: انتشارات پرهام نقش
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۵,۱۰۰ تومان