منو های سمت راست

کتاب ها » هنر

کتاب درک رنگ  نور مفاهیم رنگ

درک رنگ نور مفاهیم رنگ

ناشر: انتشارات ژاله
نویسنده:

قیمت: ۱۷,۰۰۰ تومان

کتاب هنر و زیبایی شناسی در شرق آسیا 9

هنر و زیبایی شناسی در شرق آسیا 9

ناشر: موسسه آثار هنری
نویسنده:

قیمت: ۲,۵۰۰ تومان

کتاب هنر از دیدگاه مارتین هیدگر 8

هنر از دیدگاه مارتین هیدگر 8

ناشر: موسسه آثار هنری
نویسنده:

قیمت: ۲,۸۰۰ تومان

کتاب فلسفه هنر ارسطو7

فلسفه هنر ارسطو7

ناشر: موسسه آثار هنری
نویسنده:

قیمت: ۳,۶۰۰ تومان

کتاب فلسفۀ تحلیلی هنر5

فلسفۀ تحلیلی هنر5

ناشر: موسسه آثار هنری
نویسنده:

قیمت: ۳,۰۰۰ تومان

کتاب خیال مثال و جمال در عرفان اسلامی

خیال مثال و جمال در عرفان اسلامی

ناشر: موسسه آثار هنری
نویسنده:

قیمت: ۳,۸۰۰ تومان

کتاب گزیده زیباشناسی هگل

گزیده زیباشناسی هگل

ناشر: موسسه آثار هنری
نویسنده:

قیمت: ۵,۵۰۰ تومان

کتاب اشاره ای به زیباشناسی از منظر پدیدارشناسی

اشاره ای به زیباشناسی از منظر پدیدارشناسی

ناشر: موسسه آثار هنری
نویسنده:

قیمت: ۳,۲۰۰ تومان

کتاب هنر در نظر افلاطون 1

هنر در نظر افلاطون 1

ناشر: موسسه آثار هنری
نویسنده:

قیمت: ۳,۸۰۰ تومان

کتاب اسباب بازی و صنایع دستی

اسباب بازی و صنایع دستی

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۷,۲۰۰ تومان

کتاب دایرة المعارف هنرهای صنایع دستی

دایرة المعارف هنرهای صنایع دستی

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۱,۵۰۰ تومان

کتاب شناخت مواد و محصولات نساجی و آشنایی با انواع پوشاک

شناخت مواد و محصولات نساجی و آشنایی با انواع پوشاک

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۷,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۶,۷۵۰ تومان

کتاب نگرشی بر تاریخ تحولات لباس در جهان

نگرشی بر تاریخ تحولات لباس در جهان

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب کارشناس آثار صنایع دستی ایران

کارشناس آثار صنایع دستی ایران

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵,۴۰۰ تومان