منو های سمت راست

کتاب ها » تالیفات یاسر حکیم دوست

کتاب کاربرد فناوری های جغرافیایی در برنامه ریزی روستایی

کاربرد فناوری های جغرافیایی در برنامه ریزی روستایی

ناشر: انتشارات سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح
نویسنده:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب راهنمای جامع مدل های کاربردی GIS

راهنمای جامع مدل های کاربردی GIS

قیمت : ۱۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۵,۳۰۰ تومان