منو های سمت راست

کتاب ها » تالیفات کامران ذکاوت

کتاب جایگاه و محتوای اسناد شهری در نظام برنامه ریزی فضایی

جایگاه و محتوای اسناد شهری در نظام برنامه ریزی فضایی

ناشر: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی
نویسنده:

قیمت : ۵۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۹,۵۰۰ تومان

کتاب ابعاد سازنده کیفیت محیط در طراحی شهری

ابعاد سازنده کیفیت محیط در طراحی شهری

ناشر: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی
نویسنده:

قیمت : ۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۱,۵۰۰ تومان