منو های سمت راست

کتاب ها » تالیفات کاظم علوی پناه

کتاب کاربرد سنجش از دور در علوم زمین (علوم خاک)

کاربرد سنجش از دور در علوم زمین (علوم خاک)

ناشر: انتشارات دانشگاه تهران
نویسنده:

قیمت: ۱۲,۵۰۰ تومان