منو های سمت راست

کتاب ها » تالیفات پگاه شاپوری

کتاب زبان تخصصی مدیریت

زبان تخصصی مدیریت

ناشر: انتشارات نگاه دانش
نویسنده:

قیمت: ۴,۵۰۰ تومان