منو های سمت راست

کتاب ها » تالیفات هوشنگ نایبی

کتاب آمار توصیفی برای علوم اجتماعی

آمار توصیفی برای علوم اجتماعی

ناشر: سمت
نویسنده:

قیمت : ۷,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۶,۷۵۰ تومان