منو های سمت راست

کتاب ها » تالیفات هوشنگ نایبی

کتاب آمار توصیفی برای علوم اجتماعی

آمار توصیفی برای علوم اجتماعی

ناشر: انتشارات سمت
نویسنده:

قیمت: ۷,۵۰۰ تومان