منو های سمت راست

کتاب ها » تالیفات مهرداد پرچ

کتاب بازاریابی

بازاریابی

ناشر: آموخته
نویسنده:

قیمت: ۱۰,۵۰۰ تومان

کتاب بازاریابی

بازاریابی

ناشر: نشر آموخته
نویسنده:

قیمت: ۱۸,۵۰۰ تومان

کتاب زبان عمومی کارشناسی ارشد

زبان عمومی کارشناسی ارشد

ناشر: انتشارات کتابخانه فرهنگ
نویسنده:

قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان

کتاب کتاب جامع مدیریت

کتاب جامع مدیریت

ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر
نویسنده:

قیمت: ۳۲,۰۰۰ تومان