منو های سمت راست

کتاب ها » تالیفات مهرداد خلیلی

کتاب کارشناسی ارشد - استاتیک

کارشناسی ارشد - استاتیک

ناشر: انتشارات مدرسان شریف
نویسنده:

قیمت: ۲۵,۰۰۰ تومان

کتاب طراحی اجزای ماشین

طراحی اجزای ماشین

ناشر: انتشارات مدرسان شریف
نویسنده:

قیمت: ۲۱,۰۰۰ تومان

کتاب استاتیک

استاتیک

ناشر: انتشارات مدرسان شریف
نویسنده:

قیمت: ۲۴,۰۰۰ تومان