منو های سمت راست

کتاب ها » تالیفات مهرداد خلیلی

کتاب کارشناسی ارشد - استاتیک

کارشناسی ارشد - استاتیک

ناشر: انتشارات مدرسان شریف
نویسنده:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب طراحی اجزای ماشین

طراحی اجزای ماشین

ناشر: انتشارات مدرسان شریف
نویسنده:

قیمت : ۲۱,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۹۰۰ تومان

کتاب استاتیک

استاتیک

ناشر: انتشارات مدرسان شریف
نویسنده:

قیمت : ۲۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۱,۶۰۰ تومان